Od 1945

Wydział Farmaceutyczny

Drugim filarem Akademii Medycznej, jak wspomniano wyżej, był Wydział Farmaceutyczny. Od 1970 roku posiadał on nową siedzibę przy ul. Narutowicza 120a (obecnie ul. Muszyńskiego 1). Umieszczono tam nieomalże wszystkie jednostki strukturalne Wydziału. W tymże roku Wydział posiadał 9 katedr i 11 zakładów.
Początkowo studia na Wydziale Farmaceutycznym trwały 4 lata. Wydłużono je do 5 lat na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, wprowadzając na ostatnim roku odpowiednie kierunki specjalistyczne: apteczny, analityczny i technologiczny. Na przełomie lat 60. i 70. ukierunkowanie specjalistyczne zaczęło obowiązywać po ukończeniu 3. roku studiów, przy czym rozszerzono je o kierunek analizy klinicznej.
W wyniku decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1973 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Wydziału, tzn. zniesiono katedry, a powo­łano trzy instytuty funkcjonujące do końca istnienia Uczelni, w skład których weszło 13 zakładów: Instytut Podstawowych Nauk Chemicznych, który od 1983 roku występował jako Instytut Chemii, Instytut Badania Środowiska i Bioanalizy, Instytut Techno­logii i Chemii Leków. W skład pierwszego z nich wchodziły: Zakład Chemii Analitycznej, Zakład Chemii Fizycznej, Zakład Chemii Nieorganicznej, Zakład Chemii Organicznej, Pracownia Analizy Elementarnej, Pracownia Badań Struktury Związków Naturalnych. Drugi instytut skupiał: Zakład Biochemii, Zakład Botaniki i Biologii, Zakład Bromatologii, Zakład Chemii Toksykologicznej, Pracownię Izotopową. Trzeci z instytutów tworzyły: Zakład Biosyntezy Środków Leczniczych, Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, Zakład Farmacji Stosowanej, Zakład Farmakognozji, Pracownia Diagnostyczna i Ogród Roślin Leczniczych, Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. W 1984 roku Wydziałowi Farmaceutycznemu podporządkowana została Katedra Farmakologii.