Od 1945

Ze zdwojoną siłą

Powstaje Uniwersytet Medyczny
Na progu XXI wieku miało miejsce jedno z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach łódzkiego wyższego szkolnictwa medycznego. Na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 27 lipca 2002 roku powołano do istnienia Uniwersytet Medyczny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medyczną w Łodzi i Wojskową Akademię Medyczną. W ten sposób utworzono najpotężniejszą szkołę wyższą na ziemiach polskich kształcącą kadry medyczne zarówno dla potrzeb społeczeństwa  jak i armii. Połączenie istniejących w Łodzi dwóch niezależnych uczelni było powrotem do stanu sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy istniała w mieście jedna uczelnia lekarska, podobnie jak obecnie kształcąca cywilów i wojskowych.

Przygotowania do połączenia uczelni trwały od 2000 roku. W grudniu owego roku powołano Międzyuczelniany Zespół do spraw Integracji, w którym obok przedstawicieli Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej uczestniczyły także władze Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwotnie planowano połączenie owych trzech uczelni w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Człowieka. Projekt ten jednak nie został zrealizowany. 8 kwietnia 2002 roku ówczesny Minister Zdrowia Mariusz Łapiński oraz Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński podpisali list intencyjny w sprawie połączenia Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej i powołania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, Wojewoda Łódzki Krzysztof Makowski, oraz Rektorzy obu uczelni prof. dr hab. med. Henryk Stępień oraz płk prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman. Jak napisano w powyższym liście celem integracji uczelni było "lepsze wykorzystanie potencjału naukowego, dydaktycznego i klinicznego oraz podwyższenie jakości kształcenia przed i podyplomowego, podniesienie poziomu działalności naukowo-dydaktycznej oraz wysoko specjalistycznej opieki zdrowotnej na rzecz miasta Łodzi, województwa łódzkiego i ościennych województw regionu centralnego". Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął swą misję 1 października 2002 roku. Pierwszym rektorem nowopowstałej uczelni został zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński - absolwent i wieloletni nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Łodzi. W kwietniu 2003 roku Uczelniane Kolegium Elektorskie w statutowych wyborach, powołało prof. Andrzeja Lewińskiego na funkcję Rektora Uniwersytetu Medycznego, którą sprawował do 2008 roku. Do władz uczelni powołano także jako Prorektorów: ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. med. Pawła Liberskiego; ds. Nauczania i Wychowania - prof. dr hab. farm. Darię Orszulak-Michalak; ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego - prof. dr hab. Adama Dzikiego; ds. rozwoju Uczelni - prof. dr hab. med. Krzysztofa Zemana oraz ds. Budżetu i Finansów Uczelni - prof. dr hab. farm. Ryszarda Glinkę. Powołano także Pełnomocnika Rektora ds. Edukacyjno-Programowych, którym został prof. dr hab. med. Andrzej Joss. Nowo powołane władze Uniwersytetu Medycznego niezwłocznie podjęły szereg niezbędnych działań mających na celu jak najszybsze zintegrowanie dwóch różniących się organizacyjnie i funkcjonalnie szkół, które dotychczas podporządkowane były różnym resortom - Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Obrony Narodowej. Podstawowym, ale i zarazem najważniejszym zadaniem do natychmiastowego zrealizowania było wykształcenie struktury naukowo-dydaktycznej, administracyjnej oraz osobowej Uniwersytetu Medycznego. W 2002 roku powołano następujące jednostki: Wydział Lekarski, Wydział Wojskowo-Lekarski, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Fizjoterapii. W 2003 roku utworzono Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa w miejsce Oddziału Pielęgniarstwa przy Wydziale Lekarskim oraz przy Wydziale Wojskowo-Lekarskim założono Oddział Studiów Lekarskich w Języku Angielskim (w 2004 roku zmieniono nazwę na Oddział Studiów w Języku Angielskim). W 2004 roku powołano Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Od momentu powołania uczelni podjęto także działalność leczniczą, naukowo-badawczą i dydaktyczną.