Od 1945

CIiTT - Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstało w 2010 roku w celu lepszego wykorzystania potencjału uczelni pod względem kreowania i promowania innowacyjnych projektów badawczych. CIiTT jest odpowiedzią Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wymogi, jakie nowoczesnym Uczelniom stawia współczesna gospodarka, której rozwój w znacznej mierze determinowany jest skalą współpracy nauki i biznesu. Centrum prowadzi szeroko pojętą działalność doradczą, informacyjną, a także naukową. Wspiera i inicjuje działania, których rezultaty mogą stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą, dostępną dla wszystkich naukowców naszej Uczelni. Działa w oparciu o obowiązujący od 2010 regulamin własności intelektualnej. Regulamin ten precyzuje kwestie dotyczące m.in. ochrony dóbr intelektualnych wytworzonych na uczelni, podziału praw własności i zasad komercjalizacji.