OPŁATY

Najczęściej koszty analizy przeliczane są na jedną próbkę/płytkę. Ze względu na niestandardowe analizy, różnorodność prowadzonych badań oraz zmienną ilość analizowanych próbek w ramach danego projektu, kosztorysy każdorazowo przygotowywane są indywidualnie.

W celu wyliczenia kosztów prosimy konsultować się z pracownikiem CoreLab.

W przypadku badań wykonanych w CoreLab, prosimy o zamieszczenie stosownej informacji w tekście publikacji, na przykład: "Badania zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Naukowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi".

Aktywny udział pracownika CoreLab w projekcie badawczym, np. rozwiązywanie problemów badawczych wykraczających poza standardowe protokoły, wkład merytoryczny, opracowywanie nowych protokołów, współudział w pisaniu publikacji, analiza danych, interpretacja wyników, itp., powinien stanowić podstawę do uwzględnienia go w publikacji jako współautora.

Prosimy o dostarczenie nam kopii opublikowanych prac, raportów, itp. z danych uzyskanych w CoreLab.