Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

» Konkursy Narodowego Centrum Nauki - OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8

» Konkursy Narodowego Centrum Nauki - MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

» Harmonogram konkursów na rok 2014

» Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 17 marca 2014 r.

» Szkolenie z ekspertem KPK pt. „Profesjonalny wniosek do grantów indywidualnych Marie Skłodowskiej - Curie w ramach Horyzontu 2020. Jak przygotować wniosek do Komisji Europejskiej”

» Konkursy NCN: OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

» Naukowa Fundacja Polpharmy - XIII edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych

» Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN

» Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.

» Formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1 dostępne

» Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN

 

» Informacja dotycząca umów dla projektów w konkursach OPUS 5, SONATA 5 i PRELUDIUM 5

 

» Konkursy NCN: ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1

» Planowane konkursy  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w których może potencjalnie startować UMED – aktualizacja na dzień 12.11.2013 r.

System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Konkurs VI, Nabór będzie trwał w okresie od końca listopada b.r. do końca stycznia 2014 r. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu min. Uczelni wyższych.

Efektywne wykorzystanie energii- część 4 - LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – Nabór ciągły planowany od listopada 2013 r. (nie ogłoszony).  Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Informacje pochodzą ze strony:
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,81,informacja-o-naborach-w-roku-2013-w-ramach-programow-priorytetowych-obowiazujacych-w-nfosigw.html

» Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Link do konkursu: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2363,konkurs-otwarty-nr-2pokl4-1-12013.html.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji. Konkurs ma charakter otwart co oznacza , że nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania alokacji- czyli trzeba działać szybko.

Dokumentacja konkursowa...

Osoby, które są chętne  i mają pomysł na projekt - bardzo prosimy o kontakt.

 

» Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Więcej informacji...


» Ogłoszono I konkurs INNOMED. Nabór wniosków: 10 maja -8 lipca 2013.
więcej informacji...» Uwaga!
Ruszył nabór wniosków do Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Programu Innowacyjna Gospodarka
Od 20 maja do 21 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki ,
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 20 maja do 21 czerwca 2013 r.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej (NCBiR), a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia rundy aplikacyjnej).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy sporządzać wsystemie informatycznym, który bedzie udostepniony na stronie NCBiR

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na formularzach oraz według odpowiedniej instrukcji ich wypełniania, dostępnych na stronie internetowej NCBiR

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (logowanie do systemu informatycznego IP możliwe będzie od 20 maja 2013 r. po wejściu na stronę internetową NCBR).

Złożenie wniosku w formie papierowej jest formalnym potwierdzeniem złożenia dokumentacji, które musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data wpływu do IP) od dnia złożenia wniosku w systemie informatycznym IP.

Dokumentacja aplikacyjna w wersji papierowej powinna zostać przesłana listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczona osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie:

 • zaadresowanej na: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
 • opatrzonej sformułowaniem "Konkurs 2.3/1/2013/POIG",
 • zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych (1) i naukowo przemysłowych (2) (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
 • uczelnie,
 • jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),
 • Centra Komputerów Dużej Mocy,
 • spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku (3).

(1) Konsorcjum naukowe - grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych ("konsorcjum naukowe" w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum - umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/Liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum.

(2) Konsorcjum naukowo-przemysłowe - grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (jest to "konsorcjum naukowe" w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

(3) Ponieważ w Działaniu 2.3. pomoc publiczna nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury dofinansowanej w ramach Projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 2.3 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które przyczynią się realizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie NCBiR

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

W ramach Działania 2.3 POIG dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln euro*

* W celu ustalenia, czy wartość Projektu nie przekracza 50 mln euro należy zastosować kurs wymiany euro/zł, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Aplikacja informatyczna umożliwiająca przeliczenie kwoty w zł na euro zgodnie z ww. zasadami dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2013 r. dla Działania 2.3 wynosi: 92 482 212 euro (382 034 768 zł)*, w tym:

a) 20 proc. alokacji przewidzianej na konkurs -18 496 422 euro (76 406 954 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln zł,

b) 80 proc. alokacji przewidzianej na konkurs -73 985 770 euro (305 627 814 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących co najmniej 15 mln zł.

*Alokacja na konkurs przeliczona według kursu Europejskiego Banku Centralnego (4,1309) z 29 kwietnia 2013 r. Ostateczna kwota alokacji wyrażona w PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie EBC w momencie przygotowania listy rankingowej zawierającej wyniki konkursu.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR

Wzór umowy o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie NCBiR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

 1. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu.
 2. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 3. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (RIF).
 4. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG.
 5. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych PO IG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ważne informacje:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.3 POIG można przesyłać na adres e-mail:

Linki:

Pełna dokumentacja na stronie NCBiR

» Uwaga!
W dniu 6 maja 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki", przeznaczono na niego 400 mln zł. Nabór wniosków odbędzie się w terminie:

od 20 maja 2013 r. do 21czerwca 2013 r. W ramach Działania 2.3, dofinansowanie

udzielane jest na realizację projektów, które przyczynią się do realizalizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Dokumentacja konkursowa znajduje się : http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/

 

» Ogłoszono konkurs INNOMED. Nabór wniosków będzie trwał od 10 maja do 8 lipca br. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 mln zł.
Więcej:http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2001,300-mln-zl-na-innowacje-w-medycynie.html

 

» Nowy konkurs z POIG. Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz celów Działania 3.1 określonych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: "wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy". Więcej:
http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rozpoczeto_nabor_wnioskow_do_Dzialania_31_POIG_290413.aspx


» Szanowni Państwo, rusza nabór na projekty dotyczące współpracy instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Fundusze Norweskie)

Więcej: http://www.eog.gov.pl/aktualnosci/strony...

Osoby, które są zainteresowane prosimy o kontakt : agata.wisniewska@umed.lodz.pl

 

» W kwietniu został ogłoszony nowy konkurs dot. projektów z bioróżnorodności

 

» Ministerstwo Zdrowia, jako operator MFE EOG 2009-2014, ogłasza nabór wniosków w ramach programu PL 07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych".

Nabór wniosków trwa do 31.V.2013 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Programów Pomocowych.

Więcej: http://www.zdrowie.gov.pl/strona-213-PL07_Konkurs_12013.html

 

» Konkurs dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Więcej:http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/konkurs_iv2_nabor5_ogloszenie_11032013

 

» W terminie od 14 lutego 2013 r. do 21 marca 2013 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R, Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego (RPO WŁ).

Tabela naboru wniosków

Działanie III.1 Wsparcie jednostek B+R,
Regionalny Program Województwa Łódzkiego

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 14 lutego 2013 r. do 21 marca 2013 r. w godz. 8.00-16.00,
decyduje data wpływu do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: lipiec 2013 r.,
miejsce publikacji wyników oceny wniosków: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez Wnioskodawcę, jego przedstawiciela lub przez posłańca, przesłany listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Punkt Informacyjny
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków:

Dopuszczalne formy składania wniosków: poczta (list polecony), przesyłka kurierska, osobiście, przez przedstawiciela lub posłańca

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:

 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej (zaliczanej do środków trwałych) oraz inwestycje budowlane (w tym zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności B+R);
 2. inwestycje związane z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej nauki, w tym zaawansowanej, regionalnej infrastruktury sieciowej (wraz z zakupem zaawansowanych rozwiązań informatycznych i sprzętu wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne) oraz rozwojem zaawansowanych aplikacji i rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach naukowych (w tym zakup sprzętu informatycznego służącego realizacji projektu).

Kryteria wyboru projektów:

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokona oceny i wyboru projektu na podstawie Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zatwierdzonych Uchwałą Nr 9/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 27 sierpnia 2012 r., oraz Szczegółowego Opisu Kryteriów Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą Nr 123/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 lutego 2013 r.

Dokumenty są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego wynosi 65 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego wynosi 50 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania, może ulec zwiększeniu o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorcy, lub o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorcy z wyłączeniem prowadzącego działalność w sektorze transportu.

Minimalną oraz maksymalną wartość projektu definiuje pkt 28 dla Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
wynosi 3 493 270 euro
(co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi
14 667 542 zł) i może ulec zmianie

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Dokumenty do pobrania na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjent, którego projekt nie przeszedł pozytywnie danego etapu oceny po jego zakończeniu jest pisemnie informowany o wynikach procedury konkursowej. Szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania protestu został określony w Zasadach procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 zamieszczonych na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.ploraz www.cop.lodzkie.pl

Ważne informacje:

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu przyjmuje się dzień dostarczenia wniosku do siedziby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W przypadku nadesłania wniosku pocztą decydować będzie data wpływu dokumentów do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, a nie data stempla pocztowego.

Linki:

Strony konkursu: www.rpo.lodzkie.pl , www.cop.lodzkie.pl

 

» W dniach 1 marca-15 kwietnia będzie trwał nabór w ramach XIII priorytetu POKL; Poddziałanie 8.2.1. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną następujące typy operacji:

1. Staże i /lub szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach

2. Staże naukowe i wsparcie towarzyszące ( np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy ) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-technologicznych i technologicznych oraz zgodnych z RSI danego województwa a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy : agata.wisniewska@umed.lodz.pl

 

» Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 grudnia b.r. został otwarty międzynarodowy, II konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Disease.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystšpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.: "European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases" i przeznaczyło budżet w wysokoœci 600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych. Więcej: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/joint-programme/jpnd/aktualnosci/art,1727,ii-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-chorob-neurodegeneracyjnych.html

 

» Konkurs na projekty polsko-norweskie otwarty.

» Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach PO IG Działanie 1.3 "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe", Poddziałanie 1.3.1 "Projekty rozwojowe"

Więcej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/art,1521,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-programu-operacyjnego-innowacyjna-gospodarka.html


» Agreenskills - międzynarodowy program dla młodych naukowców

 

» Menadżer BioTechScience - Studia Podyplomowe w zakresie zarzšdzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników"
Z przyjemnoœciš informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu  "Menadżer BioTechScience - Studia Podyplomowe w zakresie zarzšdzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników" opracowany  przez więcej...

» Miło nam poinformować, że dnia 17 lutego 2012 podpisano Umowę pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki Projektu "Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi". więcej...

 

» Aktualizacja harmonogramu Regionalnego Programu Operacyjnego tutaj: http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/eab78e804a2d04b8ad3aff5d02ce8570/harmonogram-konkursow-2012_IIIos_06-02-2012.pdf?MOD=AJPERES

 

» Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy Plan działania na rok 2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan działania znajduje się tutaj : http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/400/1085/1/pd_2012_po_km_03_02_2012_wyciag.pdf

 

» W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na realizację projektów innowacyjnych testujšcych, wpisujšcych się w poniższe tematy:
. Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujšcych modeli kształcenia ustawicznego;
. Projekty otwierajšce wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy;
. Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakoœci i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

Nabór wniosków będzie trwał do 16 lutego 2012 r. Kwota œrodków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN. Więcej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,875,ogloszenie-konkursu-na-projekty-innowacyjne-nr-1pokl4-1innowacje2011.html

 

» Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs na projekty dofinansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,majšce na celu podniesienie umiejętnoœci pracowników systemu B+R w zakresie zarzšdzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własnoœci intelektualnej i przemysłowej.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/
aktualnosci/aktualnosci/artykul/konkurs-nr-2pokl422011/

 

» NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

w ramach osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG)

Więcej informacji : http://www.opi.org.pl/pl/aktualnosci4/art202,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym-12011.html


» Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci ogłasza, iż pojawiła się nabór wniosków w ramach PO IG 1.4 - 4.1: "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka"
Nabór wniosków trwa od 29 sierpnia 2011 roku do 30 wrzeœnia 2011 roku. Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/index/588

» Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Pracownik naukowy - Asystent
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik naukowy - Asystentdo udziału w realizacji zadania badawczego projektu

Uwaga!

» Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibš w Łodzi jako Instytucja Poœredniczšca II stopnia ogłasza  Konkurs nr RPLD.03.04.00-6/11 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Oœ Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjnoœć, przedsiębiorczoœć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 

Więcej: http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy
_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/konkurs_iii4_nabor6_ogloszenie_16082011

 

» Urzšd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/8.2.1/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Więcej: http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/160811_rusza_konkurs_821

 

» Aktualizacja naborów  wniosków o dofinansowannie w ramach POIiŒ -stan na 30 kwietnia 2011 roku więcej...

» UWAGA ! ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - MAJ 2011

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełnišca rolę Operatora Funduszu stypendialnego i Szkoleniowego ogłasza w 2011 roku pišty otwarty nabór wniosków. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma na celu zwiększenie spójnoœci społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polskš a państwami-darczyńcami: Norwegiš, Islandiš i Liechtensteinem.( więcej: http://fss.org.pl/5_nabor_maj_2011)

» Szanowni  Państwo,
Poniżej prezentujemy wstępny plan działań na rok 2011 dotyczšcy konkursów  w ramach funduszy  strukturalnych. Sš to informacje wstępne- obecnie nie ma jeszcze dokładnych harmonogramów na rok 2011.  Ze względu na małš iloœć konkursów oraz  wymogi formalne dotyczšce uczelni wyższych bioršcych w nich udział, bardzo prosimy wszystkie zainteresowane osoby  o zgłaszanie swoich pomysłów konkursowych  do Działu  Programów Pomocowych  telefonicznie bšdŸ na adres e-mailowy:
agata.wisniewska@umed.lodz.pl

Zobacz: Wstępny plan działań na rok 2011

» Konkursy organizowane przez NCBiR

» Miło nam poinformować, że wysokobudżetowy projekt składany przez Konsorcjum Naukowe, w skład którego wchodzi między innymi Uniwersytet Medyczny w Łodzi otrzymał dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej ...

» Konkurs na stanowisko asystenta koordynatora w projekcie: "Opracowanie metody wykrywania wczesnych markerów wskazujšcych na predyspozycję do rozwoju  insulino opornoœci"