Zapytania ofertowe

Status zapytań ofertowych reguluje Załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 44/2012 dotyczący składania wniosków i udzielania zamówień nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych. Tekst regulaminu znajduje się pod adresem: http://www.umed.pl/pl/inf/inf_zarzadzenia/zarzadzenie_44_2012.pdf

Zapytanie ofertowe nie jest objęte Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.nr 113 poz. 759 z późn. Zm.)  (zgodnie z Art. 4. Pkt. 8.).
Uniwersytet Medyczny w Łodzi dokonuje wyboru zleceniobiorcy  poprzez zapytanie ofertowe. Koszt realizacji oferty nie może przekraczać 14 000 euro w skali roku i w skali Uniwersytetu Medycznego.

Tryb wyliczenia wartości zamówienia w euro:
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U Nr 282, poz. 1650) : średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196