Klinika Geriatrii
Uniwersytetu Medycznego
w úodzi

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 úód╝
umed.pl/klinika-geriatrii/
Strona archiwalna. Aktualna wersja strony dostepna jest pod adresem geriatria.umed.pl

Serwis powsta┬│ przy wsparciu Merck Institute of Aging & Health


Starzenie si├¬ spo┬│ecze├▒stwa naszego kraju determinuje konieczno┬Â├Ž coraz szerszego zajmowania si├¬ problemami zdrowotnymi os├│b starszych. W wielu krajach geriatria staje si├¬ standardem nauczania na kierunkach kszta┬│cenia: lekarskim, piel├¬gniarstwie, fizjoterapii i zdrowiu publicznym. Uniwersyteckie kszta┬│cenie w geriatrii jest prowadzone w pr├¬┬┐nych o┬Ârodkach. W Polsce "przebicie si├¬" problematyki os├│b starszych w nauczaniu pozostawia niestety wiele do ┬┐yczenia. W naszym starzej┬▒cym si├¬ spo┬│ecze├▒stwie jest jedynie ok. 100 dzia┬│aj┬▒cych lekarzy geriatr├│w.

Te przes³anki le¿a³y u podstaw powo³ania w 2005 roku na Uniwersytecie Medycznym w £odzi Kliniki Geriatrii. Kierownikiem Kliniki zosta³ prof. dr hab. Tomasz Kostka, dotychczasowy profesor w Zak³adzie Medycy Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w £odzi, specjalista chorób wewnêtrznych, geriatrii i medycyny sportowej, absolwent European Academy for Medicine of Ageing w Sion (Szwajcaria). W momencie powstania Klinika Geriatrii liczy³a jednego etatowego pracownika (prof. Tomasz Kostka) i troje s³uchaczy Studium Doktoranckiego UM w £odzi.

Misj┬▒ Kliniki Geriatrii jest, przy wsp├│┬│pracy z innymi o┬Ârodkami, szkolenie student├│w i pracownik├│w Ochrony Zdrowia w zakresie opieki nad osobami starszymi, a tak┬┐e dzia┬│ania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze dotycz┬▒ce samych senior├│w. Obecnie prowadzone s┬▒ ju┬┐ zaj├¬cia dydaktyczne dla student├│w na wydziale lekarskim, lekarsko-stomatologicznym, piel├¬gniarstwie, fizjoterapii i zdrowiu publicznym. Klinika prowadzi r├│wnie┬┐ kszta┬│cenie podyplomowe dla lekarzy specjalizuj┬▒cych si├¬ w zakresie geriatrii.

W 2005 roku UM w ┬úodzi otrzyma┬│ grant edukacyjny z The Merck Institute of Aging & Health z Waszyngtonu pt. "Improving the care of older people by practicing generalist physicians in Poland" ("Poprawa Opieki Nad Osobami Starszymi Przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej") (koordynator: prof. Tomasz Kostka). Do tej pory MIAH finansowa┬│ programy szkoleniowe z geriatrii w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach. Po raz pierwszy w historii uczelnia z Europy ┬Žrodkowo-Wschodniej otrzyma┬│a grant z tej wp┬│ywowej instytucji.

Mamy nadziejê, ¿e nauczanie akademickie geriatrii w naszym kraju stanie siê standardem i przyczyni siê do wzrostu zainteresowania t± coraz wa¿niejsz± dla nas dziedzin± wiedzy. Jest to oczywiste wyzwanie czasów zarówno z punktu widzenia medycznego jak i spo³eczno-ekonomicznego.
 
 
2006 © Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lodzi