Wydrukuj to Stronę

Projekt MOMENTO

Molekularne mechanizmy zwłóknienia tkanek (MOMENTO)

Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis (MOMENTO) jest projektem mającym na celu wykorzystanie potencjału Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej w zakresie badań nad mechanizmami odpowiedzialnymi za proces fibrozy. Zwłóknienie, charakteryzujące się gromadzeniem bogatej w kolagen macierzy pozakomórkowej, występuje w licznych chorobach, takich jak nadciśnienie, zawał serca i zmiany o charakterze nowotworowym. Pomimo licznych badań, wiele pytań dotyczących molekularnych i komórkowych mechanizmów, leżących u podstawy powstawania chorób zwłóknieniowych pozostaje wciąż bez odpowiedzi. MOMENTO to wykorzystanie potencjału grup badawczych, specjalizujących się w biochemii, biologii molekularnej, biologii medycznej i komórkowej, a także w technikach transgenicznych. Tak unikalne multidyscyplinarne połączenie pozwoli na opisanie mechanizmów odpowiedzialnych za wczesne procesy powstawania i rozwoju zmian zwłóknieniowych skóry i płuc. Celem powstania powyższego konsorcjum jest połączenie innowacyjnych technik in vivo i in vitro w modelach zwłóknienia. Prowadzenie badań na poziomie komórki i organizmu przyczyni się do istotnego rozwoju wiedzy na temat chorób, u podłoża których leżą zmiany zwłóknieniowe.  Ogromna różnorodność szlaków fizjologicznych, metabolicznych, komórkowych i molekularnych zaangażowanych w badany proceses wymaga powstania platformy analitycznej, pozwalającej na oszacowanie zmian na poziomach: komórkowym, tkankowym, mediatorów stanu zapalnego, białek i genów. Zrozumienie procesów zwłóknienia stanie się podstawą do identyfikacji specyficznych genów i białek pomocnych we wczesnym wykrywaniu, zapobieganiu i leczeniu zmian zwłóknieniowych. Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas analizy na fibroblastach i myofibroblastach znajdą zastosowanie w medycynie i biotechnologii, pozwalając nie tylko na monitorowanie leczenia, ale przyczynią się również do stworzenia nowych skutecznych terapii chorób, u podłoża których leżą zmiany związane z fibrozą.

Permalink do tego artykułu: http://a.umed.pl/momento/