Wydrukuj to Stronę

Zadanie Badawcze 2

Zmiany składu macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) oraz ekspresji podjednostki  β1 integryn w komórkach śródbłonka, zależne od metaloproteinaz MMP, pojawiające się we wczesnym etapie powstawania zwłóknienia.

 

 

Kierownik Zadania

dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM w Pracowni Proteomiki Komórkowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi

e-mail: jboncela@cbm.pan.pl

 

Podczas tworzenia się zwłóknienia, macierz pozakomórkowa (ECM) ulega nieustannej przebudowie. Proces ten regulowany jest poprzez metaloproteinazy macierzowe (MMPs) wydzielane przez komórki śródbłonka. Czynnik transkrypcyjny Snail zaangażowany min. w przejście endotelialno – mezenchymalne (EndMT), zwiększa poziom wydzielanych metaloproteinaz przez komórki, pośrednio wpływając na przebudowę ECM. W trakcie realizacji zadania zidentyfikowany zostanie profil ekspresji metaloproteinaz wydzielanych przez komórki HMEC-1, o podwyższonej ekspresji czynnika transkrypcyjnego Snail. Ponadto zostanie zbadany udział powyższych metaloproteinaz w kontekście zmian składu ECM oraz nabywania zdolności migracyjnych przez komórki, zarówno na drodze degradacji macierzy pozakomórkowej, jak i degradacji receptorów integrynowych (w szczególności integryny α11β1). Określony zostanie  również wpływ zmian ekspresji podjednostki β1 integryn na generowanie oraz przekazywanie sygnałów komórkowych, a także oceniona zostanie rola cyklooksygenazy-2 (COX-2) w regulacji aktywacji MMP-2 zależnej od ekspresji MMP-14.

Permalink do tego artykułu: http://a.umed.pl/momento/?page_id=180