Wydrukuj to Stronę

Zadanie Badawcze 5

Wpływ transfekcji komórek HMEC-1 czynnikiem transkrypcyjnym Snail na ekspresję integryn z podrodziny β1, szczególnie α11β1

 

 

Kierownik Zadania

dr hab. Jolanta Niewiarowska, prof. UM w Katedrze Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

e-mail: jolanta.niewiarowska@umed.lodz.pl

Zamierzamy wyjaśnić, czy czynnik transkrypcyjny Snail powoduje wzrost ekspresji integryn z podjednostka β1, zwłaszcza integryny α11β1, włączonych w proces fibrozy.

Ocena wpływu lumikanu na ekspresję integryn β1 i adhezję komórek HMEC-1-Snail na składniki macierzy pozakomórkowej

Planujemy sprawdzić, czy poziom lumikanu i metaloproteazy MMP-7 wpływa aktywność integryn oraz na adhezję transfekowanych komórek w obecności inhibitorów. W tym celu zostaną użyte testy Western Immunoblotting i ELISA.

Ekspresja MMP-7 a aktywność integryn β1

Wpływ poziomu MMP-7 na aktywność integryn będzie badana przez analizę ruchliwości transfekowanych komórek testami wound healing, w komorze Boydena i mikroskopowo (time-lapse).

Identyfikacja białek wewnątrzkomórkowych wpływających na aktywność integryn w komórkach HMEC-1-Snail

Ocenie poddane zostaną białka DAB-2, CIB-1, ILK, FBLIM1, RAP1, filamina, talina i kindlina. Do obniżenia ich wpływu na aktywność integryn użyte zostaną stosowne przeciwciała i siRNA.

Permalink do tego artykułu: http://a.umed.pl/momento/?page_id=199