Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1184

U S T A W A z dnia 27 lipca 2002 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Art. 1.

 1. Tworzy się z dniem 1 października 2002r. Uniwerytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej "Uniwersytetem".
 2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Łódź.
 3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Art. 2.

 1. Podstawowym kierunkiem działania Uniwersytetu jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biologicznych i farmaceutycznych.
 2. Uniwersytet prowadzi działalność leczniczą z uwzględnieniem przepisów o szkolnictwie wyższym.
 3. Uniwersytet uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej.
 4. Uniwersytet prowadzi działalność dydaktyczną, także z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uniwersytet prowadzi działalność w zakresie kształcenia podyplomowego.
 6. Minister Obrony Narodowej corocznie określa wielkość potrzeb
  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kształcenia studentów w poszczególnych zawodach medycznych i zgłasza ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu wykorzystania przy ustalaniu limitu przyjęć na studia.

Art. 3.

 1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Medycznej w Łodzi zwanej dalej "Akademią Medyczną" i Wojskowej Akademii Medycznej imienia Generała Dywizji Bolesława Szareckiego w Łodzi zwanej dalej "Wojskową Akademią Medyczną".
 2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Medyczną i Wojskową Akademię Medyczną.

Art. 4.

 1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W zakresie działalności dydaktycznej uwzględniającej potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

Art. 5.

 1. Mienie Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, obejmujące własność i inne prawa majątkowe, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.
 2. Uniwersytet z dniem utworzenia przejmuje prawa i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej.
 3. Stan gospodarki finansowej Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej zostanie wykazany w bilansach sporządzonych przez nie według stanu na dzień poprzedzający utworzenie Uniwersytetu.

Art. 6.

 1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:
  1. ) pracownicy Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej stają się pracownikami Uniwersytetu,
  2. ) żołnierze zawodowi, dla których przewidziano stanowiska cywilne, stają się pracownikami Uniwersytetu po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
  3. ) studenci Akademii Medycznej i słuchacze Wojskowej Akademii Medycznej stają się studentami Uniwersytetu.
 2. Żołnierze zawodowi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zwolnieniz zawodowej służby wojskowej, na ich wniosek, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z dniem 30 września 2002 r. W tych przypadkach nie stosuje się art. 14 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
  technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w
  latach 2001-2006 (Dz.U. Nr 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz.1802).
 3. Osoby przyjęte do Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2002/2003 z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.
 4. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
 5. Jednostki organizacyjne Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach tytule naukowym i stopniach naukowych.
 6. Słuchacze Wojskowej Akademii Medycznej, którzy stają się studentami Uniwersytetu, pełnią nadal czynną służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, ich stosunek służbowy i wynikające z niego prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarną określają przepisy odrębne.

Art. 7.

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, corocznie ustala i przekazuje dotację na działalność dydaktyczną na kształcenie studentów, o których mowa w art. 2 ust. 6 i art. 6 ust. 6.

Art. 8.

Uniwersytet z dniem jego utworzenia staje się organem założycielskim dla wymienionych niżej zakładów opieki zdrowotnej w Łodzi:

 1. ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Akademii Medycznej w Łodzi,
 2. ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Łodzi,
 3. ) Samodzielny Akademicki Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny Nr 3 im. Dr Seweryna Sterlinga Akademii Medycznej w Łodzi,
 4. ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Akademii Medycznej w Łodzi,
 5. ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instytut Stomatologii w Łodzi,
 6. ) Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
 7. ) Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Wojskowej Akademii Medycznej (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej),
 8. ) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Art. 9.

 1. Dotychczasowe organy kolegialne Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej stają się organami kolegialnymi Uniwersytetu z dniem jego utworzenia. Organy te pełnią funkcję w składzie wynikającym z ich połączenia do dnia 31 sierpnia 2003 r.
 2. Rektora Uniwersytetu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia na okres do dnia 31 sierpnia 2003 r. 3. Prorektorów, w tym jednego spośród osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, będących nauczycielami akademickimi, dziekanów i prodziekanów Uniwersytetu powołuje rektor Uniwersytetu na okres do dnia 31 sierpnia 2003r.

Art. 10.

Organizację Uniwersytetu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia na okres roku.

Art. 11.

 1. W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34).
 2. Do studentów, o których mowa w art. 6 ust. 6, nie stosuje się art. 152 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 12.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, dokona, do dnia 1 października 2002 r., przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami części 29 budżetu państwa w zakresie dotyczącym wykonania ustawy oraz zwiększy limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń dla wojskowych jednostek budżetowych, z zachowaniem przeznaczeniaśrodków publicznych, wynikających z ustawy budżetowej.

Art. 13.

W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz.U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 54 skreśla się pkt 3.

Art. 14.

W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) w art. 27 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się lit. b).

Art. 15.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Drukuj stronę