Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

DOKTORZY HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w 2011 r.

» Profesor Thomas Slaga

» Profesor Szewach Weiss

Profesor Thomas Slaga

Prof. Thomas Slaga jest uznanym w skali światowej autorytetem naukowym w biologii nowotworów, a szczególnie w zakresie doświadczalnej kancerogenezy chemicznej. Pracując przez wiele lat, głównie na modelu raka skóry u myszy, poczynił oryginalne spostrzeżenia nad mechanizmami kancerogenezy pod wpływem kondensatów dymu tytoniowego i związków chemicznych z grupy policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH), szczególnie benzo[a]pirenu (BP) i 7,12-dimetylobenz[a]antracenu (DMBA). W licznych publikacjach opisał proces metabolicznej aktywacji PAH do diol-epoksydów, wykazał jaka jest struktura cząsteczek aktywnych inicjujących proces rakowacenia, jakie mutacje powstają w tym procesie, szczególnie mutacje w genie H-RAS. Potwierdził i wniósł nowe spostrzeżenia w odniesieniu dowieloetapowości procesu rakowacenia. Na podkreślenie zasługują prace nad mechanizmami chemoprewencji. Prof. Slaga opracował substrat blokujący aktywację rakotwórczych PAH, a także wykazał, że niektóre flawonoidy, fenolowe i polifenolowe antyoksydanty, triterpenoidy, karotenoidy i inne związki zawarte w pożywieniu posiadają zdolność hamowania procesu aktywacji PAH. Wykazał również, że czynniki wzmagające procesy detoksyfikacji PAH w fazie I i II wykazują hamujący wpływ na proces rakowacenia. Badania te mają szczególne znaczenie w życiu codziennym, gdyż według współczesnych poglądów czynniki dietetyczne są ważnym elementem w prewencji nowotworów.
Szerokie uznanie w świecie znalazły również badania Prof. Slagi nad biologią i molekularną charakterystyką etapów rozwoju raków skóry - inicjacji, promocji i progresji. Wykazano, że sterydowe i niesterydowe czynniki przeciwzapalne, czynniki hamujące proliferacje komórek i stymulujące apoptozę, mają wpływ hamujący na indukcję nowotworzenia. Szczególne zainteresowanie miały wyniki badań grupy Prof. Slagi nad hamującym działaniem glikokortykoidów (GC) w procesie kancerogenzy skóry. Hormony GC jako związki o działaniu hamującym syntezę DNA w keratynocytach okazały się silnym czynnikiem prewencyjnym, zapobiegającym indukcji i progresji nowotworów skóry przy pomocy czynników rakotwórczych i promotorów, gdy aplikowano je równocześnie. Taki wynik wskazuje, że hormony GC działały we wczesnych okresach nowotworzenia.  Hormony te nie zapobiegły jednak ani wzrostowi już obecnych brodawczaków, ani wzrostowi transformowanych keratynocytów lub raków płaskonabłonkowych skóry. Molekularne mechanizmy związane z aktywnością prewencyjną hormonów GC są przedmiotem intensywnej pracy grupy Prof. Slagi. Szczególna uwaga grupy jest zwrócona na  rolę receptora glikokortykoidów, czemu służy opracowany model myszy transgenicznych z nadekspresją receptora GC, który wydaje się mieć właściwości czynnika supresji procesu nowotworowego przebiegającego z mutacją genu ras.
Bardzo skrótowy i skondensowany opis głównych kierunków badawczych nie zamyka aktywności badawczej Prof. Slagi. Uznanie zyskały również badania tej grupy nad biologią i mechanizmami nowotworzenia w innych niż skóra tkankach i narządach np. modelach raka prostaty, gruczołu mlecznego i płuc.

Prof. Slaga  jest uznanym naukowcem i ekspertem w zakresie badań nad przyczynami powstawania  i prewencji raka. Jego zainteresowania i aktywność badawcza nie ograniczają się jedynie do badań doświadczalnych nad rakiem, lecz obejmują także choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, otyłość i przewlekłe stany zapalne, jak również zagadnienia z obszaru żywienia, endokrynologii, toksykologii środowiskowej i czynników genetycznych wpływających na nasze zdrowie. Wyrazem tych zainteresowań może być duża monografia książkowa "The Detox Revolution", gdzie autor podkreśla wielkie znaczenie diety i czynników odżywczych w prewencji i rozwoju chorób przewlekłych przedstawiając jednocześnie podstawowe rekomendacje co do sposobu odżywiania i "stylu życia" jako elementów niezbędnych dla zdrowia.

Badania naukowe Prof. Slagi były finansowanie przez liczne, wysokie granty z agencji państwowych, głównie NCI/NIH oraz przez instytucje prywatne.

Publikacje naukowe zespołu Prof. Slagi ukazywały się w międzynarodowych czasopismach naukowym i wydawnictwach o najwyższym standardzie. Ogólny dorobek naukowy Prof. Slagi obejmuje ponad 500 publikacji, z których 300 jest dostępnych w bazie PubMed, 78 artykułów poglądowych i rozdziałów w monografiach, 240 doniesień zjazdowych, 2 książki, 10 patentów. O światowym uznaniu badań Prof. Slagi świadczy ponad 13 tysięcy cytowań Jego prac oraz indeks Hirsha = 62.

Dla uzupełnienia wizerunku Prof. Slagi jako pracownika nauki wymienić należy również Jego niezwykle rozległe zaangażowanie w działalność organizacyjno-naukową. Profesor brał czynny udział w organizowaniu konferencji i zjazdów naukowych oraz jako zaproszony wykładowca, był członkiem licznych czołowych ciał i komitetów doradczych i opiniujących, był powoływany jako konsultant programów badawczych wielu ośrodków i strategicznych gremiów naukowych. Był także recenzentem i opiniodawcą kilkunastu czołowych czasopism naukowych, w tym PNAS, Science, Cancer Research, International Journal of Cancer. Pełnił funkcje w redakcjach kilku czasopism naukowych. Sam był założycielem i redaktorem naczelnym powołanego w 1988 roku renomowanego czasopisma "Molecular Carcinogenesis".Profesor Szewach Weiss

- "dziecko Holokaustu", były ambasador Izraela w Polsce, żołnierz, dziennikarz radiowy, dyplomata, działacz polityczny, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Nauk Politycznych w Jerozolimie i Wydziału Prawa w Tel-Awiwie, założyciel Wydziału Mediów na Uniwersytecie w Hajfie, Przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem oraz Przewodniczący Knesetu, autor kilkudziesięciu książek - jednym słowem Człowiek Instytucja o bogatej, często przeplatanej tragicznymi momentami biografii.
Urodził się 5 lipca 1935 r. w Borysławiu na kresach Polski, w kupieckiej rodzinie. Jego wczesne dzieciństwo przerwał wybuch II wojny światowej. Pierwsze siedem miesięcy wojennego koszmaru przeżył wraz z rodziną w piwnicznej kryjówce z każdym dniem walcząc o przetrwanie. Dzięki pomocy polskich sąsiadów udajo im się przetrwać. Mieszkali kolejno w Gliwicach, Wałbrzychu i Głuszycy, w której młody Szewach pobierał nauki w szkole żydowskiej.
W 1946 r. rodzina Weissów postanowiła przedostać się do Palestyny drogą prowadzącą przez Czechosłowację, Austrię i Włochy skąd wypłynęli statkiem w dalszą podróż. Było to w okresie gdy ONZ ogłosiło decyzję o utworzeniu Państwa Izrael. Po przybyciu do Palestyny Szewach Weiss rozpoczął naukę w Szkole Rolniczej Hadassim, w tym okresie uprawiał wyczynowo lekkoatletykę i podnoszenie ciężarów. Po zdaniu matury służył w izraelskich siłach zbrojnych (1954-1956). Później studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Wydziale Prawa w Tel-Awiwie, studia ukończył w 1961 r. Kolejnym etapem kariery akademickiej Szewacha Weissa było otrzymanie tytułu doktora filozofii w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie w Jerozolimie. Oprócz działalności naukowej, Szewach Weiss spełniał się również w działalności publicznej. Był członkiem Rady Miejskiej Hajfy (1969-1981) i Komitetu Centralnego Izraelskiej Partii Pracy (1977-1999). W roku 1981 został posłem do Knesetu, któremu wiceprzewodniczył w latach 1988-1992 i przewodniczył w latach 1992-1996. Kneset delegował go również do Rady Europy, funkcję tę pełnił w latach 1984-1999. Pełnił również bardzo ważną funkcję społeczną, w latach 2001-2004 przewodniczył Światowej Radzie Yad Vashem. Od roku 2000 do 2004 był ambasadorem Izraela w Polsce. Od 2004 r. prowadzi wykłady na temat historii i polityki Izraela na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. jest Kierownikiem Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem gościnnym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Prof. Szewach Weiss jest autorem wielu książek obejmujących tematy polityczne, socjologiczne, sprawy dotyczące II wojny światowej oraz tematykę dla dzieci i młodzieży. Zawarte w tekstach Profesora treści wskazują wiele wspólnych punktów między Polską a Izraelem, polskością a tradycją żydowską. Przyświeca mu filozofia wzajemnego zrozumienia, szacunku i ponadnarodowej solidarności  w nieustannie zmieniającym się świecie.
Działalność dziennikarska Szewacha Weissa obejmuje wiele artykułów, które  ukazały się w Ha'aretz, Yedioth Aharonot, Ma'ariv, Davar, Al-Hamishmar, The Jerusalem Post, Jewish Political Studies Review, Jewish Social Studies, Parliamentary Affairs, Wester Political Quarterly. Prowadzi blog w Rzeczpospolitej.
Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, między innymi: w 2009 r. uhonorowany przez ministra Radosława Sikorskiego odznaką honorową "Bene Merito", w 2004 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,  w 1995 r. - nagrodę za tolerancję przyznaną przez Ruch Piękny Izrael, w 1996 r. - nagrodę Amitaia za uczciwość w służbie publicznej, w  1998 r. - nagrodę Brata Alberta. Odznaczony Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza, Miasta Płońska i Miasta Wałbrzycha. W 2006 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego a w 2011 r. doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 r. - uhonorowany członkowstwem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
Kiedyś Szewach Weiss powiedział:
(.)"Chociaż współczesny świat pełen jest przemocy - szukam w ludziach pozytywnych cech, prowadzących w stronę dobra i piękna."
I takim właśnie jest człowiekiem.

Drukuj stronę