Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

UCHWAŁA nr 267/2010
z dnia 27 maja 2010 r.
SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

w sprawie zmiany do Regulaminu Studiów Uniwersytet Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2010/2011

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) w związku z § 38 ust. 3
pkt 1  Statutu UM w Łodzi - Senat postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2010/2011 ustanowionego uchwałą nr 240/2010 z dnia 25 marca 2010r. 

§ 1

 1. § 9 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "wglądu do swojej pracy pisemnej lub pracy w formie elektronicznej, w obecności nauczyciela akademickiego, który przeprowadził egzamin w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu".
 2. W § 9 dodaje się pkt 14 o brzmieniu: "uzyskiwania materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych niezbędnych do przygotowania się do zaliczeń i egzaminów objętych tokiem studiów".
 3. § 10 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: "W szczególności student  jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. Sposób zaliczania zajęć ustala kierownik jednostki dydaktycznej, w której prowadzone są zajęcia, w porozumieniu z dziekanem".
 4. § 14 ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Studentowi przysługuje możliwość zdawania egzaminu w trzech terminach z każdego przedmiotu".
 5. § 14 ust. 11 otrzymuje brzmienie: "Niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających do egzaminu albo nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie powoduje utratę terminu egzaminu".
 6. § 14 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi usprawiedliwienie nieobecności najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od ustąpienia okoliczności będących jej przyczyną. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu. Od negatywnej decyzji egzaminatora studentowi przysługuje odwołanie do dziekana".
 7. § 14 ust. 14 otrzymuje brzmienie: "Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie - w przypadku pierwszego terminu egzaminu także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej - jednak nie później niż przed jej zakończeniem".
 8. § 14 ust. 15 otrzymuje brzmienie: "W razie dłuższej choroby lub innych udokumentowanych wypadków losowych student może uzyskać za zgodą dziekana inne terminy egzaminów, jak i zaliczeń końcowych poza sesją egzaminacyjną".
 9. § 14 ust. 16 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie: "Ocenę pozytywną można poprawiać wyłącznie w 2. terminie egzaminu".
 10. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Terminy egzaminu: 2. i 3., lub zaliczenia z tego samego przedmiotu powinny być od siebie odległe o co najmniej 7 dni. Studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do dziekana w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu lub zaliczenia. W przypadku niezdania przez studenta egzaminu w 3. terminie, dziekan może na wniosek studenta zarządzić ponowne sprawdzenie jego pracy pisemnej przez wyznaczonego specjalistę, a w uzasadnionych wypadkach może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników".
 11. § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "Nieobecność na zajęciach studentów będących  członkami senatu  oraz rad wydziałów z powodu uczestniczenia w obradach tych organów jest usprawiedliwiona, bez konieczności ich odrabiania".
 12. § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Indeksy oraz karty okresowych osiągnięć studenta wydawane są przez dziekanaty do dnia 31 października, a w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim do dnia 31 marca. 
 13. § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na dokumentowany wniosek studenta, dziekan wydziału może podjąć decyzję o możliwości studiowania awansem".
 14. § 39 otrzymuje brzmienie: "Regulamin studiów obowiązuje wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu".

§ 2

Ujednolicony tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

REKTOR

Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Załacznik:
- REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Drukuj stronę