Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności
Untitled Document

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 19 października 2004 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie
"Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

Na podstawie art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 4 pkt. 3 i w związku z § 111 ust. 5 statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany w tytule "Regulaminem Organizacyjnym Administracji", stanowiący załącznik do n/n zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Lewiński


REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


S P I S     T R E Ś C I

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne

ROZDZIAŁ II
Zasady organizacji pracy w Uniwersytecie
1. Zasady działalności jednostek organizacyjnych
2. Przyjmowanie i zdawanie funkcji

ROZDZIAŁ III
Struktura administracji Uniwersytetu

ROZDZIAŁ IV
Dyrektor administracyjny i jego zastępcy

ROZDZIAŁ V
Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu

ROZDZIAŁ VI
Zakres działania jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego ( z późniejszymi zmianami)

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 listopada 2004r.


Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej "Uniwersytetem", działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), innych ustaw i przepisów dotyczących szkół wyższych, statutu Uniwersytetu z dnia 1 lipca 2004 r. oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Ilekroć w przepisach regulaminu organizacyjnego używa się określenia:

 1. Uniwersytet, Szkoła lub Uczelnia - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 2. jednostka organizacyjna - należy przez to rozumieć dział, sekcję, zespół, inspektorat,
 3. ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami),ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami),
 4. minister - należy przez to rozumieć Ministra Zdrowia,
 5. regulamin - należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 6. statut - należy przez to rozumieć statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 3

Niniejszy regulamin organizacyjny określa:

 1. zasady organizacji pracy w Uniwersytecie,
 2. strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu,
 3. zakres uprawnień i obowiązków dyrektora administracyjnego Uniwersytetu i jego zastępców,
 4. ramowe zakresy działania jednostek organizacyjnych administracji.

Rozdział II

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W UNIWERSYTECIE

1. Zasady działalności jednostek organizacyjnych

§ 4

 1. W zarządzaniu Uczelnią obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, co oznacza, że każdy pracownik posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonanie.
 2. Pracownik, który otrzymał polecenie bezpośrednio od przełożonego wyższego szczebla, jest obowiązany polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego, jeżeli to możliwe przed wykonaniem polecenia.
  W przypadku niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest obowiązany powiadomić o tym osobę, która polecenie wydała oraz bezpośredniego przełożonego.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych z tytułu załatwiania powierzonych im spraw ponoszą odpowiedzialność służbową za:
       a) zgodność załatwienia spraw z obowiązującymi przepisami,
       b) merytoryczną właściwość załatwienia spraw,
       c) właściwą formę i terminowość załatwienia spraw.

§ 5

 1. Poszczególne jednostki organizacyjne realizują zadania określone w swych zakresach działania.
 2. Współpraca między jednostkami organizacyjnymi odbywa się na zasadzie ścisłego współdziałania (a nie zależności służbowej).
 3. Sprawy nie należące do kompetencji jednostki organizacyjnej należy niezwłocznie przekazać jednostce kompetentnej lub dokonującej rozdziału spraw wpływających.
 4. Decyzje podjęte w zastępstwie właściwych jednostek organizacyjnych (na polecenie bezpośredniego przełożonego), w celu np. przyspieszenia biegu załatwienia sprawy lub z innych ważnych przyczyn, winny być niezwłocznie przekazane zainteresowanym jednostkom lub pracownikom.
 5. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić na szkodę, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć działania konieczne dla załatwienia sprawy.
  O podjętej decyzji z pominięciem drogi służbowej należy zawiadomić bezzwłocznie kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 6. W przypadku uczestnictwa kilku jednostek organizacyjnych w realizowaniu określonej sprawy, Rektor (Dyrektor Administracyjny) ustala jednostkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną i skompletowanie całości materiałów oraz przygotowanie kompleksowej informacji.

2. Przyjmowanie i zdawanie funkcji

§ 6

 1. Przekazywanie i objęcie funkcji następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien być aprobowany przez bezpośredniego przełożonego,
 2. Protokół winien zawierać:
       a) wykaz zdawanych - przyjmowanych akt,
       b) stan zdawanych - przyjmowanych zagadnień,
       c) wykaz spraw nie załatwionych.
 3. Protokół przekazania - objęcia funkcji wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym składników majątkowych w odniesieniu do osób na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych sporządza się według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział III

STRUKTURA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

* *
Kody literowe umieszczone przy nazwach
jednostek administracyjnych powinny być używane
na dokumentach korespondencji wychodzącej

§ 7

Rektor (RR) kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym jego pracowników oraz sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu.

§ 8

Rektor sprawuje:

 1. bezpośredni nadzór nad:
       a. Kanclerzem (RKC),
       b. Rzecznikiem Prasowym (RRZP),
       c. Audytorem Wewnętrznym (RAU),
       d. Działem Kontroli Wewnętrznej (RKW),
       e. Działem Organizacji Zatrudnienia (ROZ),
       a. Pełnomocnikiem ds. Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (RP),
       f. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych (RIN),
       g. Głównym Specjalistą ds. Działalności Statutowej (RRDS),
 2. 2. nadzór nad:
       a. Zarządem Inwestycji (ZI) Uniwersytetu przy pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego,
       b. Kancelarią Tajną (RKT) za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
       c. Uniwersyteckimi Szpitalami Klinicznymi, za pośrednictwem Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego*,
       d. Biblioteką Główną, za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki*.

§ 9

Rektorowi jest podporządkowany Sekretariat Rektora (RRS), któremu podlegają Sekretariaty Prorektorów (RRP).

§ 10

Rektor sprawuje swe funkcje przy pomocy prorektorów i pełnomocników:Rektor sprawuje swe funkcje przy pomocy prorektorów i pełnomocników:

 1. Prorektora ds. Nauki (RN),
 2. Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego (RK),
 3. Prorektora ds. Nauczania i Wychowania (RW),
 4. Prorektora ds. Rozwoju Uczelni (RU),
 5. Prorektora ds. Budżetu i Finansów (RB),
 6. Dyrektora Administracyjnego (ADM),
 7. Pełnomocnika ds. Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (RP),
 8. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (RIN),
 9. Innych Pełnomocników powoływanych doraźnie dla szczególnych czynności, określanych w dokumencie powołania.

§ 11

Prorektorowi ds. Nauki (RN) podlega:

 1. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (RNN),
 2. Dział ds. Integracji z Unią Europejską (RNDE),
 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (RNW).
  Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór merytoryczny nad wydawnictwami Uniwersytetu.

§ 12

Prorektorowi ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego (RK) podlegają:

 1. Dział ds. Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych (RKD),
 2. Jednostki organizacyjne na bazie szpitali klinicznych oraz na bazie innych szpitali*.

§ 13

Prorektorowi ds. Nauczania i Wychowania (RW) podlegają:

 1. Dział Nauczania i Wychowania (RWN),
 2. Dział ds. Bytowych Studentów (RWS),
 3. Domy Studenta (RWSD),
 4. Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane poza Biblioteką Główną*.

§ 14

Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni (RU) podlega:

 1. Dział Organizacji (RUO) z Archiwum (RUOA),
 2. Dział Informacji i Promocji (RUDIP) z Akademickim Biurem Karier (RUDK).

§ 15

Prorektor ds. Budżetu i Finansów (RB), z upoważnienia Rektora, pełni nadzór nad działalnością pionu finansowego Uczelni.

* Jednostki statutowe - nie uwzględnione w schemacie i regulaminie organizacyjnym administracji. Zakres kompetencji tych jednostek zawierają odrębne przepisy.

§ 16

Dziekanowi Wydziału Lekarskiego (DZL) podlega Dziekanat tego Wydziału (DL).

§ 17

Dziekanowi Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (DZWL) podlega:

 • Dziekanat tego Wydziału (DWL); ponadto Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego sprawuje nadzór nad:
 • Sekretariatem Prodziekana ds. Studiów w Języku Angielskim (WLSA) za pośrednictwem Prodziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego ds. Studiów w Języku Angielskim.

§ 18

Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego (DZF) podlega Dziekanat tego Wydziału (DF).

§ 19

Dziekanowi Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (DZS) podlega Dziekanat tego Wydziału (DLD).

§ 20

Dziekanowi Wydziału Fizjoterapii (DZFT) podlega Dziekanat tego Wydziału (DFT).

§ 21

Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu (DNZ) podlega Dziekanat tego Wydziału (DZ).

§ 22

Dziekanowi Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa (DPP) podlega Dziekanat tego Wydziału (DZPP).

§ 23

Dziekanowi Wydziału Kształcenia Podyplomowego (DKP) podlega Dziekanat tego Wydziału (DZKP).


Rozdział IV

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY I JEGO ZASTĘPCY

§ 24

 1. Dyrektor Administracyjny (ADM) kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla jego organów w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz statucie Uniwersytetu.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Administracyjny reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.
 3. Dyrektor Administracyjny posiada uprawnienia i obowiązki wynikające z § 108, statutu Uniwersytetu, a w szczególności:
  • jest bezpośrednim przełożonym zastępców Dyrektora Administracyjnego,
  • jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracji zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach mu podporządkowanych,
  • na wniosek Kierowników jednostek zatrudniających pracowników administracji i obsługi, którzy nie są zatrudnieni w jednostkach bezpośrednio podległych Dyrektorowi Administracyjnemu oraz pracowników administracji, których przełożonymi są Prorektorzy, Pełnomocnicy i Dziekani, podejmuje decyzje w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę oraz przyznawaniem nagród i premii,
  • określa zakresy uprawnień i obowiązków zastępców Dyrektora Administracyjnego, z uwzględnieniem art. 72 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym i §§ 28 do 31 niniejszego regulaminu.

§ 25

 1. Dyrektorowi Administracyjnemu bezpośrednio podlegają:
       a. Zastępca Dyrektora Administracyjnego - Kwestor (DK),
       b. Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Administracyjno-Technicznych (DAT),
       c. Dział Obsługi Zamówień Publicznych (AOZ),
       d. Kancelaria Główna (AK),
       e. Samodzielna Sekcja ds. Obronnych (AC),
       f. Sekretariat Dyrektora Administracyjnego (AS).

§ 26

Z upoważnienia Rektora Dyrektor Administracyjny sprawuje nadzór nad:
     a. Zespołem Radców Prawnych (RZRP),
     b. Inspektoratem BHP (RBH) i P. poż. (RBHP).

§ 27

Dyrektor Administracyjny wykonuje swe zadania przy pomocy dwóch zastępców, z których jednym jest Kwestor.

§ 28

Zastępca Dyrektora Administracyjnego, który jest Kwestorem (DK), jednocześnie pełni funkcję głównego księgowego Uniwersytetu.
Do podstawowych jego zadań należy:
     1. organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
     2. organizowanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
     3. opracowywanie planów finansowych Uniwersytetu,
     4. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej szpitali klinicznych.

§ 29

Zastępcy Dyrektora Administracyjnego, który jest Kwestorem, bezpośrednio podlegają::
     1. Zastępca Kwestora,
     2. Dział Płac i Zasiłków (AKP) z Sekcją Spraw Socjalnych (AKPS),
     3. Dział Finansowy (AKF),
     4. Dział Księgowości (AKK),
     5. Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji (AKE).

§ 30

Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Administracyjno-Technicznych (DAT) organizuje i nadzoruje pracę w bezpośrednio podlegających mu jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 31 niniejszego regulaminu.

§ 31

Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Administracyjno-Technicznych podlega:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy (AG),
 2. Samodzielna Sekcja Remontowa (ATSR),
 3. Samodzielna Sekcja Energetyczna (ATSE),
 4. Samodzielna Sekcja Serwisu Sprzętu i Napraw (ATSN),
 5. Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji, Remontów i Konserwacji (kod: ATIRK),
 6. Dział Teleinformatyczny (ADT)."

 

Zarządzenie nr 50/2004


Rozdział V

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

§ 32

Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu są odpowiedzialni za realizację zakresów działania tych jednostek, które zostały wymienione w II rozdziale niniejszego regulaminu oraz wykonują inne, powierzone im przez bezpośrednich przełożonych zadania.

§ 33

Obowiązki i uprawnienia kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu określają "zakresy czynności" zatwierdzone odpowiednio przez Rektora lub Dyrektora Administracyjnego.


Rozdział VI

ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

§ 34

Kanclerz (RKC) zajmuje się wykonywaniem zadań dotyczących:

 1. współpracy z organami administracji rządowej,
 2. reprezentowania Uniwersytetu w organach tworzących i nadzorujących politykę zdrowotną i edukacyjną oraz w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 3. inicjowania i nadzoru działań służących rozwojowi Uniwersytetu,
 4. kontaktowania się z przedstawicielami mediów, kształtowania medialnego wizerunku Uniwersytetu,
 5. troski o dobry obraz Uniwersytetu wśród klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 35

Rzecznik Prasowy (RRZP) zajmuje się:

 1. kreowaniem pozytywnego wizerunku Uczelni w mass mediach,
 2. zbieraniem i opracowywaniem informacji o istotnych wydarzeniach i osiągnięciach Uniwersytetu, jego pracowników i studentów oraz ich upowszechnianiem w mass mediach i na stronie internetowej Uczelni,
 3. zbieraniem, opracowywaniem oraz przekazywaniem odpowiedzi na pytania przedstawiane przez dziennikarzy - w zakresie dotyczącym Uczelni oraz autoryzowanych przez Rektora lub upoważnionych pracowników funkcyjnych Uniwersytetu,
 4. organizowaniem konferencji prasowych na polecenie Rektora,
 5. współpracą z szefami jednostek organizacyjnych w zakresie przestrzegania ustalonych w Uczelni zasad i kompetencji dotyczących przekazywania informacji o Uniwersytecie,
 6. współpracą z Działem Informacji i Promocji UM w zakresie koordynowania działalności informacyjnej i promocyjnej w Uczelni, doskonalenia systemu pozyskiwania i wymiany informacji między centrum a jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz przygotowywaniem materiałów promocyjnych,
 7. obsługą medialną przedsięwzięć o charakterze ogólnouczelnianym,
 8. współpracą z jednostkami naukowo-dydaktycznymi Uczelni organizującymi imprezy naukowe (kongresy, zjazdy, konferencje i seminaria) w zakresie oprawy medialnej tych spotkań,
 9. przygotowywaniem zlecanych przez Rektora, projektów opracowań o charakterze informacyjnym i okolicznościowym,
 10. merytoryczną redakcją strony internetowej Uczelni,
 11. współredagowaniem "Kronikarza" - semestralnego czasopisma uczelnianego,
 12. sprawowaniem opieki merytorycznej nad "Asklepiosem" - czasopismem studentów Uniwersytetu,
 13. aktualizacją danych o Uczelni w katalogach i informatorach pozauczelnianych,
 14. gromadzeniem dokumentacji historiograficznej i prasowej o Uczelni.

§ 36

Audytor Wewnętrzny (RAU) zajmuje się:

 1. przygotowywaniem rocznego planu audytu wewnętrznego zawierającego:
  • analizę obszarów ryzyka w zakresie dysponowania środkami publicznymi,
  • harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,
  • tematy audytu wewnętrznego,
 2. opracowywaniem wieloletniego (strategicznego) planu audytu wewnętrznego,
 3. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie:
  • badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  • oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  • oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Uczelni,
 4. dokonywaniem obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności,
 5. przedstawianiem rekomendacji z zadań audytowych i sprawozdań z wykonania audytu.

§ 37

Dział Kontroli Wewnętrznej (RKW) zajmuje się:

 1. sprawowaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu oraz jednostkach przez nią nadzorowanych,
 2. badaniem i oceną faktycznej realizacji procesów gospodarczych i statutowych w porównaniu z zamierzeniami, wykrywaniem odchyleń i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań nałożonych na Uniwersytet, ujawnianiem niegospodarnego działania,
 3. przygotowywaniem projektów zarządzeń pokontrolnych.

§ 38

Dział Organizacji Zatrudnienia (ROZ) zajmuje się:

 1. realizacją nakreślonej przez Senat i Rektora polityki kadrowej,
 2. przygotowywaniem do decyzji Rektora lub Dyrektora Administracyjnego spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem, zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę oraz wynagradzaniem i karaniem podległych im pracowników,
 3. prowadzeniem akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej,
 4. zawieraniem umów zleceń i umów o dzieło (poza pracami badawczymi i związanymi z dydaktyką),
 5. opracowywaniem sprawozdań statystycznych,
 6. kompleksowym opracowywaniem dokumentacji dotyczącej odznaczeń,
 7. obsługą administracyjną Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej,
 8. komputerowym przetwarzaniem danych dotyczących spraw pracowniczych,
 9. ewidencją z zakresu czasu pracy oraz obowiązków i uprawnień wynikających z zatrudnienia,
 10. opracowywaniem dokumentacji dotyczącej spraw emerytalnych i rentowych,
 11. opracowywaniem dokumentacji związanej z kapitałem początkowym,
 12. prowadzeniem dokumentacji z zakresu praw autorskich,
 13. opracowywaniem dokumentacji dotyczącej przeglądów kadrowych, w grupie nauczycieli akademickich oraz realizacją podjętych w tej sprawie decyzji,
 14. opracowywaniem wykazów uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 15. przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej przyznawania nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 16. prowadzeniem spraw związanych z zarejestrowaniem, aktualizacją i wyrejestrowywaniem zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego pracowników i członków ich rodzin, w ramach programu elektronicznego "PŁATNIK-ZUS".

§ 39

Pełnomocnik ds. Budowy CKD (RP), z upoważnienia Rektora, reprezentuje Go w sprawach związanych z budową Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, oraz pełnieni nadzór nad działalnością Zarządu Inwestycji w zakresie:

 1. przekazywania i wykorzystywania środków finansowych na budowę CKD,
 2. ustalania wysokości nagród, premii i ryczałtów dla Dyrektora Zarządu,
 3. zatwierdzania preliminarza kosztów działalności Zarządu Inwestycji,
 4. spraw organizacyjnych działalności Zarządu Inwestycji.

§ 40

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (RIN) zajmuje się:

 1. ochroną informacji niejawnych,
 2. kontrolą obiegu dokumentów i informacji niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji,
 3. opracowywaniem planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowaniem jego realizacji,
 4. szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. opracowywaniem szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone",
 6. przeprowadzaniem postępowania sprawdzającego zwykłego wobec osób, które mają być dopuszczone do informacji niejawnych,
 7. prowadzeniem kancelarii tajnej (RKT).

§ 41

Główny Specjalista ds. Działalności Statutowej (RRDS) zajmuje się:

 1. doradztwem i konsultacjami w zakresie wniosków o dofinansowanie działalności statutowej,
 2. oceną parametryczną wydziałów Uniwersytetu oraz wynikającą z tej oceny kategorią wydziałów,
 3. doradztwem i konsultacjami w zakresie przewidywanych zmian struktury Uczelni.

§ 42

Sekretariat Rektora (RRS) zajmuje się:

 1. prowadzeniem spraw bezpośrednio związanych z pracą Rektora oraz obsługą administracyjną Senatu i Kolegium Rektorskiego,
 2. przekazywaniem informacji o uchwałach Senatu oraz zarządzeniach i decyzjach Rektora Działowi Organizacji,
 3. przyjmowaniem skarg oraz korespondencją z nimi związaną,
 4. udziałem w opracowywaniu rocznych sprawozdań Rektora z działalności Uniwersytetu,
 5. przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zatrudnień na kierownicze stanowiska oraz mianowań na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego,
 6. kierowaniem pracą Sekretariatów Prorektorów (RRP), w tym:
     a. organizacją egzaminów specjalizacyjnych,
     b. organizacją szkolenia podyplomowego dla obcokrajowcówstypendystów RP,
     c. przygotowaniem wymaganych materiałów do prowadzenia nadzoru nad organizacjami studenckimi oraz jednostkami ogólnouczelnianymi,
 7. nadzorem nad pracą Sekretariatu Kanclerza.

§ 43

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (RNN) zajmuje się:

 1. obsługą administracyjną, planowaniem i sprawozdawczością działalności naukowo-badawczej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu realizowanej w ramach prac własnych, działalności statutowej, grantów oraz umów,
 2. prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zawierania i realizacji umów o współpracy naukowej z uczelniami i innymi instytucjami w kraju i za granicą,
 3. prowadzeniem punktowej oceny dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu,
 4. nadzorem nad przygotowaną dokumentacją dotyczącą wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora,
 5. przygotowywaniem kart SYNABA dotyczących doktoratów i habilitacji,
 6. przeprowadzaniem formalności związanych z nadawaniem tytułu "doktor honoris causa",
 7. obsługą administracyjną związaną z przyznawaniem nagród naukowych: Ministra Zdrowia, Rektora, Prezydenta Miasta Łodzi, Prezesa Rady Ministrów, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, PAN, itp.,
 8. prowadzeniem spraw związanych z powoływaniem rad instytutów,
 9. obsługą administracyjną Senackiej Komisji ds. Nauki oraz jej zespołów,
 10. obsługą administracyjną zagranicznych wyjazdów pracowników i studentów Uniwersytetu,
 11. obsługą administracyjną gości zagranicznych,
 12. przygotowywaniem wniosków wydziałowych do Komitetu Badań Naukowych dot. finansowania działalności statutowej i prac własnych,
 13. obsługą administracyjną programu unijnego ERASMUS/SOCRATES,
 14. obsługą administracyjną zagranicznych wyjazdów studentów w ramach programu ERASMUS/SOCRATES,
 15. przygotowywaniem materiałów dla Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Informatora Nauki Polskiej;

Sekretariat Studium Doktoranckiego (RNSD), funkcjonuje w ramach Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą. Osoby w nim zatrudnione podlegają Kierownikowi Działu. Sekretariat zajmuje się:

 1. obsługą administracyjną studiów doktoranckich oraz wszelkimi formalnościami wynikającymi z tych obowiązków, a w szczególności:
  • organizowaniem rekrutacji na I rok,
  • udzielaniem informacji na temat naboru,
  • obsługą administracyjną i merytoryczną Uczelnianej Komisji przeprowadzającej egzaminy,
  • prowadzeniem ewidencji i dokumentacji dot. doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu i byłej Akademii Medycznej,
  • prowadzeniem dokumentacji dot. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów i członków ich rodzin w ramach programu "Płatnik-ZUS",
  • organizowaniem zajęć z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych,
  • ewidencją i sporządzaniem list wypłat stypendiów doktoranckich,
  • przygotowywaniem sprawozdań statystycznych , okresowych i rocznych;
 2. obsługą i prowadzeniem spraw Senackiej Komisji ds. Etyki i Nadzoru Doświadczeń na Zwierzętach, a w szczególności:
  • obsługą administracyjną i merytoryczną Senackiej Komisji ds. Etyki i Nadzoru Doświadczeń na Zwierzętach,
  • współpracą z Lokalną Komisją Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,
  • wydawaniem zezwoleń indywidualnych na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach,
  • prowadzeniem ewidencji dokumentacji związanej z działalnością naukową na zwierzętach w jednostkach Uniwersytetu.

§ 44

Dział ds. Integracji z Unią Europejską (RNDE) zajmuje się:

 1. organizacją spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników uczelni na temat priorytetów, akcji i rodzajów projektów w 6 Programie Ramowym,
 2. pomocą w przygotowywaniu aplikacji do Komisji Europejskiej: organizowaniem praktycznych warsztatów dotyczących wypełniania wniosków, konsultacjami indywidualnymi, telefonicznymi, "on-line", wyszukiwaniem ekspertów,
 3. prowadzeniem elektronicznej bazy danych wszystkich naukowców Uniwersytetu zainteresowanych biomedycyną w Programach Ramowych, przekazywaniem elektronicznie informacji otrzymywanych z sieci Krajowego Punktu Kontaktowego,
 4. organizowaniem warsztatów szkoleniowych na temat zarządzania projektem i zasad rozliczania kosztów dla pracowników Uniwersytetu, którzy realizują projekty z 5 Programu Ramowego,
 5. współpracą z Urzędem Marszałkowskim i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, a także innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych,
 6. promocją Uczelni w środowisku naukowym związanym z Programami Ramowymi w kraju, jak również w Komisji Europejskiej.

§ 45

Wydawnictwu Uniwersytetu Medycznego (RNW) podlega:
I. Dział Wydawnictw i Poligrafii (RNWP),
II. Ośrodek Technik Audiowizualnych i Filmu Naukowo-Dydaktycznego (RNWO).

Ad. I
Dział Wydawnictw i Poligrafii zajmuje się:

 1. opracowywaniem planów wydawniczych,
 2. organizowaniem prac i prowadzeniem sekretariatu Senackiej Komisji ds. Wydawnictw organizowaniem prac i prowadzeniem sekretariatu Senackiej Komisji ds. Wydawnictw,
 3. opracowywaniem redakcyjnym, przygotowywaniem do druku, drukowaniem, powielaniem i oprawą (prace introligatorskie) wszystkich prac wydawniczych z zakresu działalności Komisji i innych prac wydawniczych zlecanych przez władze uczelni lub bezpośredniego przełożonego,
 4. zawieraniem umów autorskich,
 5. prowadzeniem kontroli materiałowej i rozliczaniem zużytych materiałów,
 6. rozliczaniem oraz wystawianiem faktur i rachunków za usługi.

Ad. II
Ośrodek Technik Audiowizualnych i Filmu Naukowo-Dydaktycznego zajmuje się:

 1. realizacją filmów naukowych i dydaktycznych w technice video,
 2. komputerowym opracowaniem slajdów do prezentacji,
 3. opracowywaniem prezentacji multimedialnych,
 4. wykonywaniem posterów i plansz poglądowych,
 5. wykonywaniem napisów informacyjnych,
 6. opracowywaniem wydruków komputerowych,
 7. wykonywaniem innych prac z zakresu grafiki i fotografii.

§ 46

Dział Nauczania i Wychowania (RWN) zajmuje się:

 1. prowadzeniem spraw związanych z aktualizacją regulaminu studiów,
 2. organizowaniem rekrutacji na I rok studiów, udziałem w targach edukacyjnych, prowadzeniem akcji informacyjnej na temat naboru na studia, obsługą administracyjną uczelnianej komisji rekrutacyjnej i wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz organizacją egzaminów wstępnych,
 3. planowaniem obciążenia dydaktycznego oraz rozliczaniem pensum jednostek organizacyjnych uczelni,
 4. zawieraniem umów dotyczących dydaktyki z nauczycielami akademickimi oraz osobami nie będącymi pracownikami Uniwersytetu, przygotowywaniem wypłat za prowadzone zajęcia,
 5. obsługą administracyjną i merytoryczną Senackiej Komisji ds. Nauczania i Wychowania,
 6. udziałem w pracach Senackiej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich (nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia i Rektora UM),
 7. prowadzeniem rejestru organizacji studenckich oraz współpraca z zarządem studenckim,
 8. prowadzeniem spraw związanych z działalnością komisji dyscyplinarnej dla studentów,
 9. organizacją uroczystości inauguracji roku akademickiego,
 10. kontrolowaniem terminowości opłat za studia wieczorowe i zaoczne oraz rozliczaniem studentów z opłat za powtarzane zajęcia,
 11. przygotowywaniem i prowadzeniem sprawozdawczości dotyczącej studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów.

§ 47

Dział ds. Bytowych Studentów (RWS) zajmuje się:

 1. prowadzeniem wszystkich spraw związanych z pomocą socjalną dla studentów oraz sporządzaniem list wypłat świadczeń przyznawanych z funduszy pomocy materialnej,
 2. przygotowywaniem zarządzeń i regulaminów zawierających zasady korzystania przez studentów z pomocy materialnej,
 3. sporządzaniem rocznych sprawozdań statystycznych w zakresie pomocy socjalnej udzielanej studentom,
 4. ewidencją i sporządzaniem list wypłat stypendiów przyznawanych przez Ministra Zdrowia,
 5. prowadzeniem ewidencji rozliczeń należności dewizowych oraz sporządzaniem list wypłat świadczeń stypendialnych dla studentów cudzoziemców,
 6. prowadzeniem dokumentacji i zgłaszaniem do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, których w świetle przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, uczelnia ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacania składki,
 7. nadzorem nad domami studenckimi (RWSD) w zakresie:
  • przekazywania wykazów studentów uprawnionych do zakwaterowania,
  • ustalania opłat za zakwaterowanie,
  • informacji z wykorzystania miejsc i opłat wniesionych przez studentów,
  • innych spraw związanych z zakwaterowaniem studentów.

§ 48

Dział Organizacji (RUO) zajmuje się:

 1. publikowaniem uchwał Senatu oraz zarządzeń i decyzji Rektora, informowaniem o nich właściwych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu lub jego pracowników,
 2. współpracą w zakresie przygotowywania zarządzeń wewnętrznych oraz pism okólnych władz Uniwersytetu, prowadzeniem ich rejestru oraz właściwym rozpowszechnianiem,
 3. współpracą z Zespołem Radców Prawnych w zakresie przygotowania projektów umów i porozumień, zawieranych przez Uniwersytet z osobami prawnymi lub fizycznymi, dotyczącymi współpracy,
 4. obsługą administracyjną Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych,
 5. obsługą administracyjną Uczelnianej Komisji Wyborczej,
 6. przygotowywaniem, zgodnie z uchwałami Senatu, nominacji oraz podziękowań dla przewodniczących i członków stałych i doraźnych Komisji Senackich,
 7. stałym udziałem w pracach władz w zakresie opracowywania i modyfikowania struktury organizacyjnej Uniwersytetu, przygotowywaniem stosownej dokumentacji związanej ze zmianami oraz bieżącą korektą struktury w sieci kadrowo-płacowej,
 8. opracowywaniem dokumentacji związanej z powoływaniem nowych jednostek administracyjnych Uniwersytetu,
 9. prowadzeniem Archiwum (RUOA), w tym:
  • współpracą z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego opracowania spraw i przygotowaniem ich do przekazania,
  • przejmowaniem uporządkowanych akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • prowadzeniem ewidencji zasobu aktowego,
  • przechowywaniem, zabezpieczaniem materiałów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnej jednostek Uniwersytetu,
  • opracowywaniem akt w przypadku, gdy przejęte akta są nie opracowane,
  • inicjowaniem brakowania dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  • udostępnianiem zasobu aktowego upoważnionym osobom, dla celów służbowych, urzędowych, prywatnych i badawczych.

§ 49

Dział Informacji i Promocji (RUDIP) zajmuje się:

 1. wszechstronnym, kompleksowym i systemowym promowaniem Uczelni,
 2. kreowaniem pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, zwłaszcza jego prestiżu naukowego i dydaktycznego wśród krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych,
 3. koordynowaniem działalności informacyjnej i promocyjnej w Uczelni,
 4. wypracowywaniem i stałym doskonaleniem zintegrowanego systemu pozyskiwania i wymiany informacji między centrum a jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz instytucjami współpracującymi,
 5. zapewnianiem profesjonalnej - aktualnej, ścisłej i atrakcyjnie przygotowanej - informacji o Uczelni, dostosowanej do oczekiwań potencjalnych grup odbiorców.

Akademickie Biuro Karier (RUDK), działa w ramach Działu Informacji i Promocji a osoby w nim zatrudnione podlegają kierownikowi Działu. Biuro zajmuje się:

 1. udzielaniem porad naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 2. stwarzaniem warunków rozwoju młodym nauczycielom i pracownikom akademickim oraz słuchaczom studiów doktoranckich.

§ 50

Dział ds. Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych (RKD) zajmuje się:

 1. prowadzeniem całokształtu spraw dotyczących nadzoru i kontroli uniwersyteckich szpitali klinicznych Uniwersytetu obejmujących:
  • realizację zadań statutowych, dostępność, poziom udzielanych świadczeń,
  • prawidłowość gospodarowania mieniem,
  • gospodarkę finansową,
 2. obsługą administracyjną Senackiej Komisji ds. Klinicznych.

§ 51

Dziekanaty zajmują się:

 1. obsługą studentów poszczególnych wydziałów (studia dzienne, wieczorowe i zaoczne),
 2. prowadzeniem ewidencji i dokumentacji dotyczącej studentów,
 3. organizowaniem praktyk wakacyjnych, a w tym:
  • zawieraniem porozumień,
  • przygotowywaniem skierowań,
  • sporządzaniem list wypłat studentom i opiekunom,
 4. przygotowywaniem sprawozdań statystycznych,
 5. prowadzeniem procedury związanej z ukończeniem studiów,
 6. prowadzeniem ksiąg dyplomowych: magisterskich, licencjackich, doktorskich i doktora habilitowanego,
 7. przygotowywaniem planów studiów dla studentów poszczególnych wydziałów,
 8. obsługą administracyjną rad wydziałów i Dziekanów.

Sekretariat Prodziekana ds. Studiów w Języku Angielskim (WLSA) zajmuje się:

 1. rekrutacją i obsługą studentów Oddziału Studiów Lekarskich w Języku Angielskim
 2. wykonywaniem wszelkich czynności administracyjnych związanych z pobytem studentów Oddziału w Polsce, a w szczególności:
  • zameldowaniem,
  • wyrabianiem kart pobytu czasowego,
  • ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • wszechstronnie rozumianą niezbędną, doraźną pomocą w zakresie komunikowania się w języku polskim,
  • wystawianiem faktur za wpływy czesnego,
 3. obsługą witryny internetowej Oddziału,
 4. przygotowywaniem informatora dla studentów w języku angielskim,
 5. innymi zagadnieniami związanymi z procesem dydaktycznym dla tego kierunku studiów.

§ 52

Dział Obsługi Zamówień Publicznych (AOZ) zajmuje się:

 1. inicjowaniem zamówień publicznych wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych na podstawie składanych wniosków i planów,
 2. koordynacją i prowadzeniem wszelkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne, a w szczególności:
  • rejestracją wniosków o przeprowadzenie zamówienia,
  • kompletowaniem składu komisji i jego zatwierdzenia,
  • opracowaniem w ramach pracy komisji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • publikacją ogłoszeń wymaganych przepisami prawa zamówień publicznych i zasadami Regulaminu Działu,
  • obsługą formalnoprawną postępowań,
  • przygotowaniem zamówień i umów, jako ostatecznej wersji dokumentu, celem podpisania go przez Zamawiającego i Kwesturę,
  • realizacją zawartych umów w postępowaniach przetargowych,
  • kontrolą zgodności wydatków z zawartą umową i prawidłowością opisania faktur,
 3. realizacją zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane i inne, dla których wymagane jest zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych,
 4. przygotowywaniem dokumentacji związanej z uruchomieniem postępowań przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych dotyczących: materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxów, kserokopiarek, środków czystości, szkła laboratoryjnego, itp.,
 5. dokonywaniem zakupów: pasz, drobnego sprzętu medycznego, odczynników chemicznych, izotopów, art. farmaceutycznych, spirytusu, artykułów fotograficznych, gazów technicznych, zwierząt laboratoryjnych, druków, dyplomów, kart egzaminacyjnych, legitymacji studenckich itp.
 6. a ponadto:
  • prowadzeniem magazynów odczynników chemicznych i spirytusu, pasz i odzieży roboczej i ochronnej,
  • ewidencją i rozdziałem odzieży ochronnej i roboczej dla wszystkich pracowników Uniwersytetu,
  • wypłacaniem ekwiwalentu za odzież ochronną i okulary,
  • przyjmowaniem do magazynu zużytych materiałów eksploatacyjnych (tonery) i ich odsprzedażą,
  • sporządzaniem protokółów OT,
  • rozliczaniem pogotowia kasowego,
  • prowadzeniem spraw związanych z wynalazczością i patentami,
 7. doradztwem w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych,
 8. gromadzeniem informacji technicznych dotyczących aparatury naukowo medycznej i udostępnianiem ich osobom zainteresowanym.

§ 53

Kancelaria Główna (AK) zajmuje się:

 1. przyjmowaniem, doręczaniem i wysyłaniem korespondencji Uniwersytetu,
 2. umieszczaniem w prasie zawiadomień o konkursach i przetargach oraz ofert i ogłoszeń dla potrzeb Uniwersytetu,
 3. zakupem i dystrybucją znaczków pocztowych,
 4. przygotowywaniem zapotrzebowań na czasopisma i wydawnictwa,
 5. wystawianiem delegacji służbowych,
 6. poświadczaniem zgodności odpisów z oryginałami dokumentów, dyplomów, itp.,
 7. poświadczaniem autentyczności podpisów.

§ 54

Samodzielna Sekcja ds. Obronnych (AC) zajmuje się:

 1. opracowywaniem rocznego planu zamierzeń w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej dla jednostek Uniwersytetu oraz dla szpitali klinicznych nadzorowanych przez Rektora Uniwersytetu, a także dbaniem o pełną realizację zaplanowanych zadań,
 2. współdziałaniem w zakresie spraw obronnych z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, a w zakresie obrony cywilnej - z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi,
 3. opracowywaniem określonych dokumentów planu obronnego na czas pokoju, a także planu działania Uniwersytetu na czas gotowości obronnej państwa i na czas wojny,
 4. opracowywaniem przy udziale Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi planu zabezpieczenia stanu osobowego Uniwersytetu w indywidualne środki ochrony na wypadek ewentualnych skażeń spowodowanych awariami i katastrofami w czasie pokoju, a także na czas zagrożenia i wojny,
 5. koordynowaniem i sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej w szpitalach klinicznych oraz organizowaniem okresowych narad ze specjalistami ds. obronnych i O.C.,
 6. organizowaniem i prowadzeniem szkoleń z kadrą kierowniczą administracji Uniwersytetu z zakresu obronnego i obrony cywilnej oraz kontrolowaniem ich przebiegu w szpitalach klinicznych,
 7. współdziałaniem z kierownikiem kancelarii tajnej Uniwersytetu w zakresie:
  • prowadzenia spraw reklamacyjnych,
  • sporządzania wykazów studentów ostatnich lat studiów i przesyłania ich do miejsc określonych przez Ministerstwo Zdrowia.

§ 55

Zespół Radców Prawnych (RZRP) zajmuje się:

 1. obsługą prawną Uniwersytetu na podstawie ustawy z dnia 6.07.1982 r. o Radcach Prawnych (j.t. Dz.U. nr 123 z 2002 r., poz. 1059),
 2. świadczeniem pomocy prawnej polegającej na:
  • zastępstwie procesowym przed sądami i innymi organami w sprawach, w których Uniwersytet jest uczestnikiem postępowania oraz na wszelkim zastępstwie prawnym,
  • opracowywaniu opinii prawnych dla potrzeb organów Uniwersytetu i innych jednostek organizacyjnych oraz na udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • opiniowaniu pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Uniwersytet,
  • opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz projektów wewnętrznych aktów Uniwersytetu,
  • informowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o istotnych zmianach przepisów prawnych.

§ 56

Inspektorat BHP (RBH) i P. poż. (RBHP) zajmuje się:

 1. kontrolowaniem przestrzegania przepisów BHP i P. poż. przez pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 2. przygotowywaniem wniosków i zarządzeń pokontrolnych dotyczących BHP i P. poż.,
 3. szkoleniami w zakresie BHP i P. poż.,
 4. udziałem w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz chorób zawodowych,
 5. prowadzeniem rejestrów, kompletowaniem i przechowywaniem dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, wypadków w drodze i z pracy oraz chorób zawodowych,
 6. udziałem w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

§ 57

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego (AS) zajmuje się:

 1. prowadzeniem spraw kancelaryjnych bezpośrednio związanych z pracą Dyrektora Administracyjnego,
 2. przyjmowaniem skarg i zażaleń oraz prowadzeniem korespondencji z nimi związanej,
 3. prowadzeniem księgi kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 4. przygotowywaniem terminarza spotkań Dyrektora,
 5. prowadzeniem korespondencji.

§ 58

Dział Administracyjno-Gospodarczy (AG) zajmuje się:

 1. administrowaniem nieruchomościami Uniwersytetu,
 2. przygotowywaniem umów, aneksów, porozumień dotyczących najmu i dzierżawy lokali,
 3. wystawianiem faktur VAT dla instytucji i osób fizycznych,
 4. opracowywaniem faktur otrzymywanych z zewnątrz tj. sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i klasyfikacji kosztów oraz przekazywaniem w/w do kwestury,
 5. przygotowywaniem danych do obliczenia wynagrodzeń pracowników obsługi za godziny nadliczbowe, popołudniowe i nocne.
 6. organizacją pracy kierowców obsługujących wszystkie jednostki UM to jest: wystawianiem kart pracy, rozliczaniem godzin pracy kierowców, rozliczeniem zakupu części i napraw samochodów,
 7. zakupem, ewidencją i rozliczaniem biletów komunikacji miejskiej,
 8. ewidencją, analizą i rozliczaniem kosztów rozmów telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) wszystkich jednostek Uniwersytetu,
 9. zamawianiem i ewidencją pieczątek, tabliczek i szyldów,
 10. obsługą uroczystości akademickich: inauguracją roku akademickiego, rozdaniem dyplomów i innymi,
 11. przygotowywaniem materiałów przetargowych, prowadzeniem dokumentacji przetargowej dot. usług porządkowych, ochrony mienia, konserwacji itp.,
 12. organizacją obsługi technicznej wszystkich jednostek organizacyjnych UM, w tym zgłaszanie awarii elektrycznych, hydraulicznych, telefonicznych i innych do Działu Nadzoru Technicznego.

§ 59

"Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji, Remontów i Konserwacji zajmuje się:

 1. Samodzielna Sekcja Remontowa (ATSR) zajmuje się:
  • sporządzaniem kosztorysów wstępnych i powykonawczych do wykonywanych robót,
  • przeprowadzaniem prac remontowych w jednostkach UM,
  • prowadzeniem bieżącego nadzoru budowlanego nad robotami zleconymi zewnętrznym podmiotom gospodarczym,
  • opracowywaniem planów zapotrzebowań na materiały budowlane, techniczne i części zamienne,
  • sporządzaniem kosztorysów inwestorskich do postępowań przetargowych.
 2. Samodzielna Sekcja Energetyczna (ATSE) zajmuje się:
  • sporządzaniem harmonogramów prac energetycznych,
  • sporządzaniem planów zapotrzebowań na materiały techniczne i części zamienne,
  • sporządzaniem kosztorysów inwestorskich do postępowań przetargowych,
  • prowadzeniem bieżącego nadzoru energetycznego,
  • prowadzeniem nadzoru energetycznego nad robotami zleconymi zewnętrznym podmiotom gospodarczym.
 3. Samodzielna Sekcja Serwisu Sprzętu i Napraw (ATSN) zajmuje się:
  • sporządzaniem aktualnych harmonogramów prac konserwacyjnych urządzeń, sprzętu i aparatury,
  • wykonywaniem konserwacji, napraw oraz remontów urządzeń i sprzętu we wszystkich jednostkach UM."

 

Zarządzenie nr 50/2004

§ 59 a

"Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji, Remontów i Konserwacji zajmuje się:

 1. opracowywaniem rocznych planów remontów w budynkach UM oraz planów inwestycji,
 2. nadzorem nad okresami gwarancyjnymi wynikającymi z zawartych umów dotyczących remontów, elementów budowlanych i dostarczanych urządzeń, ponadto:
 3. bierze udział w komisyjnym przekazywaniu urządzeń technicznych między jednostkami UM.

 

Zarządzenie nr 50/2004

§ 60

Dział Teleinformatyczny (ADT) zajmuje się:

 1. instalowaniem stanowisk komputerowych, urządzeń peryferyjnych i urządzeń aktywnych dla potrzeb administracji Uczelni,
 2. diagnozowaniem i usuwaniem mniejszych awarii sprzętowych,
 3. instalowaniem i konfigurowaniem systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych,
 4. archiwizacją systemów operacyjnych na nośnikach taśmowych,
 5. administrowaniem systemami sieciowymi na serwerach,
 6. konserwacją baz danych na serwerach,
 7. archiwizacją baz danych na nośnikach CD,
 8. zarządzaniem bazami danych, administrowaniem kontami użytkowników.

§ 61

Dział Księgowości (AKK) zajmuje się:

 1. ewidencjonowaniem dokumentów Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. rozliczaniem środków w ramach limitów dydaktycznych, sporządzaniem zestawień wydatków i ich uzgadnianiem z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,
 3. rozliczaniem środków na prace naukowo-badawcze, ekspertyzy i inną działalność usługową Uczelni oraz uzgadnianiem wydatków z kierownikami tych prac,
 4. analizowaniem zobowiązań i należności od kontrahentów oraz prowadzeniem ich windykacji,
 5. prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów,
 6. prowadzeniem rejestru sprzedaży dla celów ustalenia podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzaniem miesięcznych deklaracji podatku VAT,
 7. sporządzaniem sprawozdawczości w zakresie finansów, działalności naukowo-badawczej, środków trwałych,
 8. sporządzaniem deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 i rocznego bilansu.

§ 62

Dział Finansowy (AKF) zajmuje się:

 1. sprawdzaniem pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych i dokonywanie ich zapłaty,
 2. rozliczaniem zaliczek, depozytów i stypendiów,
 3. prowadzeniem kasy głównej Uczelni i sporządzaniem raportów kasowych,
 4. realizowaniem przelewów poleceń zagranicznych,
 5. rozliczaniem delegacji służbowych krajowych oraz zleceń dewizowych.

§ 63

Dział Płac i Zasiłków (AKP) z Sekcją Spraw Socjalnych (AKPS) zajmuje się:

 1. sporządzaniem list wynagrodzeń i naliczaniem zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego dla pracowników Uniwersytetu oraz wynagrodzeń innych osób z tytułu umów-zlecenia lub umów o dzieło,
 2. dokonywaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS-em i sporządzaniem raportów z tytułu składek społecznych, składki zdrowotnej i Funduszu Pracy,
 3. dokonywaniem miesięcznych rozliczeń z Urzędami Skarbowymi z tytułu podatku od osób fizycznych,
 4. sporządzaniem miesięcznych raportów imiennych dla każdego pracownika z tytułu odprowadzanych składek ZUS RMUA,
 5. rozliczaniem rocznym pracowników i innych osób z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzaniem PIT-ów,
 6. przeliczaniem zarobków pracowników dla celów emerytalnych i wyliczaniem kapitału początkowego,
 7. sporządzaniem sprawozdawczości z wykorzystania funduszu płac;

w zakresie spraw socjalnych zajmuje się:

 1. opracowywaniem planów rzeczowo-finansowych działalności socjalnej w porozumieniu i we współpracy ze związkami zawodowymi oraz kontrolą ich realizacji,
 2. obsługą techniczno-administracyjną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczącą: wczasów, kolonii, zimowisk, rekreacji, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg,
 3. przygotowywaniem materiałów przetargowych dotyczących usług i zagadnień socjalnych.

§ 64

Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji (AKE) zajmuje się:

 1. prowadzeniem ewidencji majątku Uniwersytetu, zgodnie z właściwą klasyfikacją,
 2. prowadzeniem ewidencji umorzeń i amortyzacji środków trwałych,
 3. przygotowywaniem planów inwentaryzacji majątku Uniwersytetu i ich realizacją,
 4. organizowaniem i przeprowadzaniem kasacji składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 65

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19 października 2004 r.

§ 66

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego wydania.


Zarządzenie nr 50
Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 listopada 2004r.

Zamieniające:
Zarządzenie nr 46 z dn. 2 listopada 2004r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

Na podstawie uprawnień, jak w § 49 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dn. 1.07.2004r. z późn. zm. i w porozumieniu z Dyrektorem Administracyjnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zarządza się, co następuje:

§ 1

Dział Nadzoru Technicznego przekształca się w Samodzielne Sekcje:

 • Remontową (kod: ATSR),
 • Energetyczną (kod: ATSE),
 • Serwisu Sprzętu i Napraw (kod: ATSN).
Każdą Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.

§ 2

Kierownicy Sekcji podlegają Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Administracyjno-Technicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 3

Tworzy się stanowisko: Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji, Remontów i Konserwacji (kod: ATIRK), które podlega Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

§ 4

W związku z terścią §§ 1, 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany do regulaminu Organizacyjnego:

 1. wprowadza się § 59a, o brzmieniu:
  "Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji, Remontów i Konserwacji zajmuje się:
  1. opracowywaniem rocznych planów remontów w budynkach UM oraz planów inwestycji,
  2. nadzorem nad okresami gwarancyjnymi wynikającymi z zawartych umów dotyczących remontów, elementów budowlanych i dostarczanych urządzeń, ponadto:
  3. bierze udział w komisyjnym przekazywaniu urządzeń technicznych między jednostkami UM.
 2. zmienia się § 31. Regulaminu Organizacyjnego w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie :
  "§31
  Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Administracyjno-Technicznych podlega:
  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy (AG),
  2. Samodzielna Sekcja Remontowa (ATSR),
  3. Samodzielna Sekcja Energetyczna (ATSE),
  4. Samodzielna Sekcja Serwisu Sprzętu i Napraw (ATSN),
  5. Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji, Remontów i Konserwacji (kod: ATIRK),
  6. Dział Teleinformatyczny (ADT)."
 3. zmienia się § 59. Regulaminu Organizacyjnego w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie :
  "§59
  1. Samodzielna Sekcja Remontowa (ATSR) zajmuje się:
   • sporządzaniem kosztorysów wstępnych i powykonawczych do wykonywanych robót,
   • przeprowadzaniem prac remontowych w jednostkach UM,
   • prowadzeniem bieżącego nadzoru budowlanego nad robotami zleconymi zewnętrznym podmiotom gospodarczym,
   • opracowywaniem planów zapotrzebowań na materiały budowlane, techniczne i części zamienne,
   • sporządzaniem kosztorysów inwestorskich do postępowań przetargowych.
  2. Samodzielna Sekcja Energetyczna (ATSE) zajmuje się:
   • sporządzaniem harmonogramów prac energetycznych,
   • sporządzaniem planów zapotrzebowań na materiały techniczne i części zamienne,
   • sporządzaniem kosztorysów inwestorskich do postępowań przetargowych,
   • prowadzeniem bieżącego nadzoru energetycznego,
   • prowadzeniem nadzoru energetycznego nad robotami zleconymi zewnętrznym podmiotom gospodarczym.
  3. Samodzielna Sekcja Serwisu Sprzętu i Napraw (ATSN) zajmuje się:
   • sporządzaniem aktualnych harmonogramów prac konserwacyjnych urządzeń, sprzętu i aparatury,
   • wykonywaniem konserwacji, napraw oraz remontów urządzeń i sprzętu we wszystkich jednostkach UM."

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
Prof. dr hab. n.med. Andrzej LEWIŃSKI

Drukuj stronę