Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności
zarządzenie_36_06

Zarządzenie Nr 82 / 2008
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zmieniające, w sprawie zasad ujednolicenia adresów poczty elektronicznej obowiązującej w UM w Łodzi
Na podstawie art. 52 ust. 4 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu usprawnienia i ujednolicenia trybu przepływu informacji w Uczelni oraz zapewnienia pracownikom stabilnej i bezpiecznej usługi poczty elektronicznej, zarządzam
co następuje:

§ 1

 1. Każdy pracownik uczelni ma obowiązek posiadania konta poczty elektronicznej oraz adresu email w domenie umed.lodz.pl, którą administruje Centrum IT UM. Począwszy od dnia 15 grudnia 2008 roku rozpocznie się dystrybucja do każdego pracownika Uczelni parametrów służbowego konta email. Termin zakończenia dystrybucji wyznacza się
  na dzień 31 marca 2009 roku.
 2. Każdy pracownik uczelni ma obowiązek regularnego sprawdzania poczty elektronicznej.
 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników uczelni oraz kierowników jednostek do posługiwania się nadanym kontem do prowadzenia elektronicznej korespondencji służbowej.
 1. Nadzór nad systemem powierzam Dyrektorowi Centrum IT.
 2. Dyrektor Centrum IT wskazuje osobę administratora systemu poczty.
 3. Administrator jest odpowiedzialny za serwer pocztowy obsługujący domenę umed.lodz.pl.
 4. Centrum IT UM ma prawo do zarządzania wszystkimi domenami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień regulaminu wg załącznika.


§ 2

 1. Nazwa użytkownika systemu pocztowego jest identyczna z nazwą jego podstawowego adresu email.
 2. Do każdego konta poczty elektronicznej pracownika uczelni przypisany jest adres email, który ma postać: imie.nazwisko@umed.lodz.pl, i jest zapisywany bez użycia polskich znaków diakrytycznych.
 3. W przypadku nazwisk dwuczłonowych w adresie email umieszczane są oba człony nazwiska przedzielone myślnikiem: imie.nazwisko1-nazwisko2@umed.lodz.pl.
 4. W przypadku, gdy adresy email utworzone w sposób określony w pkt. 1 i 2, są identyczne dla dwóch lub większej liczby pracowników, albo też w sytuacji, gdy nowozakładany adres ma nazwę identyczną jak adres już istniejący, w adresie umieszcza się drugie imię użytkownika według klucza imie1.imie2.nazwisko@umed.lodz.pl

 

§3

 1. Za dystrybucję formularzy zawierających login oraz hasło dostępu do konta pocztowego pośród pracowników danej jednostki organizacyjnej odpowiedzialny jest jej kierownik.
 2. W/w formularze będą sukcesywnie przesyłane listownie w indywidualnych kopertach do kierowników jednostek organizacyjnych przez pracowników Centrum IT UM, za pośrednictwem Kancelarii UM.

§4

 1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. aktywacja kont dla nowoprzyjętych pracowników UM oraz likwidacja kont pracowników, wobec których następuje rozwiązanie umowy o pracę, regulowane będą kartą obiegową.
 2. Mają oni obowiązek zgłosić się wraz z kartą obiegową do Administratora systemu poczty oraz wypełnić stosowy formularz.
 3. W przypadku nowoprzyjętych pracowników ich login oraz hasło dostępowe zostaną przesłane drogą listową do kierownika jednostki organizacyjnej, w której zostali zatrudnieni.
 4. Obowiązek przekazania nowoprzyjętemu pracownikowi nazwy użytkownika oraz hasła dostępowego do konta spoczywa na kierowniku jednostki, w której został on zatrudniony.  
 5. Od dnia 1 stycznia 2009 roku wszelkie zmiany w istniejących adresach email w domenie umed.lodz.pl będą dokonywane tylko po wypełnieniu stosownego formularza, który należy dostarczyć osobiście wraz z dowodem osobistym do Administratora systemu pocztowego.

§5

 1. Do przekazywania informacji na  temat sposobu funkcjonowania systemu poczty przy wykorzystaniu dostępnych form komunikacji, w tym poczty elektronicznej oraz serwisów internetowych zobowiązuje się jednostkę odpowiedzialną za obsługę i aktualizację witryny internetowej Uczelni

§6

 1. Każda jednostka uczelni ma obowiązek posiadania ogólnego adresu
  email w domenie uczelni. Odbieranie poczty nadsyłanej na konto jednostki oraz posługiwanie się nim we wszelkiej elektronicznej korespondencji służbowej jest obowiązkowe.
 2. Adres email jednostki nie jest kontem  lecz aliasem -  poczta wysyłana na ten adres jest automatycznie kierowana na konta wskazanych osób.
 3. Adres email jednostki jest tworzony zgodnie z kodami jednostek przyznanymi przez Dział Organizacji i ma postać: kodjednostki@umed.lodz.pl
 4. Kierownik jednostki zobowiązany jest do wskazania osób, do których ma być kierowana poczta na ogólny adres jednostki poprzez wypełnienie stosownego formularza i przekazania go do Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnego.  Adresy email dla jednostek uczelni przydziela Administrator Systemu Poczty.
 5. Zobowiązuje się Dział Organizacji przekazywania raz na tydzień w formie pisemnej informacji o zmianach dokonywujących się w strukturze organizacyjnej Uczelni Administratorowi systemu pocztowego.

§ 7

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Traci moc Zarządzenie nr 44/2008 z dnia 23 września 2008 r.

 

REKTOR
Prof. dr hab. Paweł Górski

Załącznik 1: Regulamin korzystania z SYSTEMU poczty elektronicznej UM
Załącznik 2: Konfiguracja klientów pocztowych

 

Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne

Drukuj stronę