Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Rola, zakres i uzasadnienie współpracy badaczy ze Zwierzętarnią Wydziału Farmaceutycznego w zakresie eksperymentów na zwierzętach w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Szanowni Państwo,

W niniejszym piśmie wskazuję na regulacje prawne ustanawiające Zwierzętarnię Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jako jedyne na Naszej Uczelni miejsce przetrzymywania zwierząt doświadczalnych i prowadzenia na nich eksperymentów. Zestawienie zawiera wewnętrzne regulacje prawne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz akty prawne regulujące na poziomie kraju.

 1. Badacze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zobowiązani są do zgłaszania oraz do sporządzania we współpracy ze Zwierzętarnią kosztorysów eksperymentów nowych projektów badań naukowych, przy realizacji których prowadzone będą eksperymenty na zwierzętach doświadczalnych, z wykorzystaniem zwierząt,  zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 58/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: eksperymentów badaczy realizowanych z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych znajdujących się pod opieką Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (załącznik 4).

 2. Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego jest zobowiązana do obciążania badaczy kosztami prowadzonych eksperymentów.  Wysokość opłat za świadczone przez Zwierzętarnię usługi reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 78/2011 z dnia 14 września 2011r. w sprawie: ustalania wysokości i zasad odpłatności za usługi wykonywane przez Zwierzętarnię (załącznik nr 2).
  Dodatkowo badacze, których granty zostały złożone przed 29 czerwca 2012r. mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresach podanych w Wyciągu z protokołu Kolegium Rektorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zasad finansowania grantów, opartych o eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych, złożonych przed 29 czerwca 2012r., stanowiącym załącznik nr 9.

 3. Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego jest jednostką zaangażowaną merytorycznie w dostawy zwierząt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, oraz wszystkie inne usługi związane ze zwierzętami laboratoryjnymi. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 2/2014 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 30/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu składania wniosków i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, ze zm., przedłożonym jako załącznik nr 8, każdy zakup zwierząt jest potwierdzany pod względem merytorycznym przez Kierownika Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego.
  Dodatkowo należy podkreślić, że Zwierzętarnia zapewnia dostawy wszelkich zwierząt laboratoryjnych. Dla potrzeb badaczy dostępne są zwierzęta: z hodowli własnej ZWF, z Umów ramowych, oraz inne. W hodowli dostępne są na bieżąco, zgodnie z aktualnym pogłowiem Szczury typu Wistar i Myszy typu SJL w różnym wieku i o różnej płci. Możliwe jest zamawianie dowolnej liczby zwierząt o wskazanych parametrach: płeć, wiek, masa ciała. Od dostawców zewnętrznych, wyłonionych na drodze przetargów, dostępne są: świnki morskie z Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Pani Ludwiki Lipińskiej z siedzibą w Broniwowie (umowa nr ZP/138/2013 z dnia 07.02.2014r.), myszy balb/c, SJL, Swiss, CBA, c57bl/6J z Instytutu Medycyny pracy im. Prof. J. Nofera z siedzibą w Łodzi (umowa nr umowa nr ZP/138/2013) oraz szeroka gama zwierząt firmy Charles Rivier Laboratories Germany (umowa nr ZP/137/2013 z dnia 27.11.2013r.). Zwierzętarnia, w przypadku zapotrzebowania na zwierzęta nie wymienione powyżej, zapewnia również dostawy od wybranego przez badacza hodowcy.

  Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego, jako reprezentant Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest również podmiotem zarejestrowanym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako producent rolny pod numerem identyfikacyjnym 068697250 ( załącznik nr 6), co daje jej uprawnienia do zakupu i posiadania zwierząt gospodarskich (owce, kozy, świnie), na których po uzyskaniu zgodny Lokalnej Komisji Etycznej, mogą być przeprowadzane doświadczenia. Aktualnie, w zarejestrowanej przez nas siedzibie stada, przebywają owce (załącznik nr 7).

 4. Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego, jako widniejąca w Rejestrze Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego jest jedynym legalnym miejscem dostaw zwierząt laboratoryjnych i eksperymentów na nich, należącym do naszej Uczelni. Powyższe reguluje rejestr GIW dotyczący podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną  o symbolu 62 -utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań (załącznik nr 10),Wyciąg z protokołu Kolegium Rektorskiego z dnia 2 października 2012r. dotyczącego przyłączenia do Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego, jako fili jednostek usytuowanych przy ul. Mazowieckiej 6/8 i Narutowicza 60, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego pisma, oraz Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach - przedłożone, jako  załącznik nr 1.

  Dodatkowo wartym podkreślenia jest fakt, że ZWF posiada zgodę Ministra Środowiska nr 84/2012 na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w zakresie utrzymania i hodowli laboratoryjnych myszy i szczurów (załącznik nr 3).

Reasumując, na mocy powyżej opisanych umocowań prawnych Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego jest delegowaną i uprawnioną do uczestnictwa w każdym zaistniałym na Naszej Uczelni zdarzeniu dotyczącym badań na zwierzętach, począwszy od planowania eksperymentu z wykorzystaniem zwierząt, poprzez zakup zwierząt doświadczalnych, kończąc na prowadzeniu doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych.

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań na Zwierzętach
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

                                               
Załączniki:

 1. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
  Dotyczy: Jednostek uprawnionych do przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach.
 2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 78/2011 z dnia 14 września 2011r. w sprawie: ustalania wysokości  i zasad odpłatności za usługi wykonywane przez Zwierzętarnię.
  Dotyczy: wysokości opłat.
 3. Decyzja Ministra Środowiska Nr 84/2012 z dn. 31.05.2012r.
  Dotyczy: wyrażenia zgody na zamknięte użytkowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 4. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 58/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: eksperymentów badaczy realizowanych z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych znajdujących się pod opieką Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Dotyczy obowiązku zgłaszania planowanych badań i  sporządzania we współpracy ze Zwierzętarnią kosztorysów.
 5. Wyciąg z protokołu Kolegium Rektorskiego z dnia 2 października 2012r.
  Dotyczy: przyłączenia do Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego jako fili jednostek usytuowanych przy ul. Mazowieckiej 6/8 i Narutowicza 60
  .
 6. Zaświadczenie ARiMR o nadanym numerze identyfikacyjnym z dn. 12.06.2013r.
  Dotyczy: wpisu do ewidencji producentów i gospodarstw rolnych.
 7. Zaświadczenie o zarejestrowaniu siedziby stada z dn. 12.06.2013r.
  Dotyczy: rejestracji siedziby stada przy ul. Pomorskiej 137 w Łodzi, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  .
 8. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 2/2014 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany zarządzenia   nr 30/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu składania wniosków i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
  w szczególności których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, ze zm. Dotyczy: merytorycznego zaangażowania Zwierzętarni w dostawy zwierząt i usługi związane ze zwierzętami laboratoryjnymi
  .
 9. Wyciąg z protokołu Kolegium Rektorskiego z dnia 15 maja 2014r.
  Dotyczy: zasad finansowania grantów, opartych o eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych, złożonych przed 29 czerwca 2012r.
 10. Wyciąg z Rejestru Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego dotyczącego podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną  o symbolu 62 -utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań.
  Dotyczy: wykazu jednostek uprawnionych do hodowli, oraz przeprowadzana badań na zwierzętach
  .
Drukuj stronę