Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności
Untitled Document

 

Aktualizowano na dz. 1 października 2008 roku

REGULAMIN STUDIÓW
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1


1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi zwany dalej "Uniwersytetem" jest samorządną społecznością nauczycieli akademickich, studentów i innych pracowników szkoły.
Uniwersytet kształci studentów na wydziałach:
a) Lekarskim
b) Wojskowo-Lekarskim
c) Lekarsko-Dentystycznym
d) Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Medycyny Ratunkowej
e) Fizjoterapii
f) Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Oddziałem Kosmetologii
g) Pielęgniarstwa i Położnictwa.
h) Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym lub eksternistycznym.
2. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką i indeks.
Indeks jest dokumentem obrazującym przebieg i wyniki studiów i winien być okazywany władzom Uniwersytetu oraz w jednostkach dydaktycznych, przy załatwianiu spraw związanych ze studiami.
3. Przełożonym studentów w Uczelni jest rektor, a w wydziale dziekan.
4. Reprezentantem ogółu studentów są organy samorządu studenckiego Uniwersytetu.
5. W sprawach związanych z tokiem studiów oraz sprawami bytowymi studentów w imieniu rektora działa prorektor ds. nauczania i wychowania.

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 2

Studia odbywają się według planów i programów studiów uchwalonych przez Rady Wydziałów w trybie art. 51 Ustawy o szkolnictwie wyższym.

§ 3


1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego, jeżeli plan studiów nie stanowi inaczej.
2. Rok akademicki obejmuje:
- semestr zimowy,
- semestr letni,
- okres od zakończenia semestru letniego do początku semestru zimowego przeznaczony jest na wakacje letnie, przewidziane planem studiów praktyki wakacyjne oraz poprawkową sesję egzaminacyjną.
3. Semestr zimowy obejmuje:
- 15 tygodni zajęć dydaktycznych,
- zimową sesję egzaminacyjną,
- wakacje zimowe i przerwę semestralną.
4. Semestr letni obejmuje:
- 15 tygodni zajęć dydaktycznych,
- wakacje wiosenne,
- letnią sesję egzaminacyjną,
5. Szczegółowy kalendarzyk każdego roku akademickiego określa rektor i podaje do wiadomości do dnia 15 września.
6. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.
7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dziekan może ogłosić godziny wolne od zajęć.

§ 4


1. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekuna roku na okres kadencji władz Uczelni.
2. Do obowiązków opiekunów należy między innymi:
1) zapoznanie się z warunkami materialnymi, trudnościami w nauce oraz otoczenie szczególną opieką studentów wyróżniających się w nauce,
2) kształtowanie u studentów właściwej postawy oraz wyjaśnianie nurtujących ich problemów,
3) ścisłe współdziałanie z organami samorządu studenckiego we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania i spraw socjalno-bytowych studentów, a także zwoływanie posiedzenia rady pedagogicznej,
4) przekazywanie organom szkoły opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania i sprawach socjalno-bytowych studentów.
3. Radę pedagogiczną roku studiów stanowi opiekun roku jako jej przewodniczący, zastępca (zastępcy) opiekuna roku, wykładowcy przedmiotów na danym roku i adiunkci dydaktyczni wszystkich jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym roku oraz trzech przedstawicieli samorządu studenckiego. Udział osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych przedmiotów jest w posiedzeniach rady obowiązkowy.
4. Opinie i wnioski uchwalone w czasie posiedzeń rady pedagogicznej opiekun roku przedkłada dziekanowi.
5. Dziekan na wniosek Samorządu Studenckiego lub z innych ważnych powodów może odwołać opiekuna roku.

§ 5


Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych jest ustalana przez dziekana na początku każdego roku akademickiego.


§ 6


1. Prawo do indywidualnej organizacji studiów mają studenci:
1) będący członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na ich przynależność klubową,
2) samodzielnie, osobiście wychowujący dzieci,
3) inwalidzi,
4) inni na podstawie decyzji dziekana, co nie powinno wpłynąć na przedłużenie studiów.
2. Zgodę na indywidualną organizację studiów wydaje dziekan na wniosek zainteresowanego studenta.
3. Indywidualna Organizacja studiów nie powinna wpłynąć na przedłużenie czasu całych studiów określonych programem nauczania.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 dziekan ma prawo wyznaczyć studentowi indywidualną organizację studiów, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne. Może to  skutkować nie zaliczeniem roku w wyznaczonym terminie , nie może spowodować nie zaliczenia całych studiów w określonym programem nauczania terminie.
5.  Studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce i ukierunkowanymi
zainteresowaniami naukowymi mogą odbywać studia według Indywidualnego Toku Studiów (ITS).
Zasady rekrutacji oraz odbywania ITS zawarte są w odrębnych przepisach ( patrz Regulamin Studiów
Indywidualnych).

§ 7


Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikających z planów nauczania określają odrębne przepisy ustanowione przez rady wydziałów.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 8


Student ma prawo do:
1) rozwijania własnych zainteresowań naukowych i zawodowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków szkoły oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu,
2) brania udziału w zajęciach i wykładach fakultatywnych,
3) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie,
4) uzyskiwania nagród i wyróżnień,
5) studiowania według indywidualnego toku i programu studiów na zasadach ustalonych przez rady wydziałów,
6) zrzeszania się w organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych i sportowych na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym,
7) otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
8) ochrony zdrowia,
9) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz do korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uniwersytetu a także z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu,
10) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów,
11) podejmowania pracy zarobkowej; praca ta nie może jednak kolidować z tokiem studiów.

§ 9


1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uniwersytet oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
2. W szczególności student obowiązany jest do:
1) zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do pracy zawodowej,
2) uczęszczania na ćwiczenia i seminaria przewidziane planem studiów według ustalonego planu zajęć, oraz składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
3) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
4) okazywania szacunku pracownikom Uniwersytetu i przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego,
5) dbania o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu,
6) przestrzegania zasad etyki i deontologii,
7) poszanowania mienia Uniwersytetu,
8) niezwłocznego informowania dziekanatu o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania,
9) poddawania się okresowym badaniom lekarskim.


§ 10

Za naruszenie przepisów prawa i obowiązków określonych w § 9 regulaminu studiów student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§ 11

1. Student może przenieść się do innej szkoły wyższej za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu studiów oraz przepisów porządkowych szkoły zwalniającej a dziekan wydziału przyjmującego nie stwierdza różnic programowych uniemożliwiających podjęcie studiów. W przypadkach wątpliwych dziekan zarządza przystąpienie do egzaminu lub egzaminów kwalifikacyjnych, których pozytywny wynik jest warunkiem przeniesienia do Uniwersytetu. Przeniesienie może nastąpić po zaliczeniu roku studiów.
2. Student może za zgodą właściwych dziekanów studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki albo dowolne przedmioty, także w innych szkołach o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym kierunku.
3. Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku w przypadku niewypełnionych przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
4. Student wymieniony w ust. 2 zmieniający kierunek studiów nie jest zwolniony od obowiązku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego w trybie określonym przez Senat.
5. Student studiów niestacjonarnych może podjąć studia stacjonarne po przystąpieniu do postępowania rekrutacyjnego w trybie określonym przez Senat.

 

IV. ZALICZENIE ROKU

§ 12


1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
2. Warunkiem zaliczenia roku jest:
1) zaliczenie ćwiczeń i seminariów przewidzianych planem studiów,
2) zdanie obowiązujących egzaminów i zaliczeń końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem (zwanych dalej zaliczeniami końcowymi) oraz kolokwiów z przedmiotów niekończących się na danym roku lub semestrze.
3) zaliczenie praktyk.
3. Rada Wydziału na początku roku akademickiego określa wykaz przedmiotów kończących się w danej sesji:
1) egzaminem, z których oceny są obligatoryjnie wpisywane do indeksu i stanowią podstawę do obliczania średniej ocen,
2) zaliczeniem końcowym (bez wpisywania ocen do indeksu).
4. Złożenie indeksu w celu zaliczenia roku powinno nastąpić nie później niż 26 września.
Studenci ostatnich lat wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem studentów kierunku farmacja winni złożyć indeksy do dnia 31 października.
Studenci ostatniego roku studiów na kierunku farmacja winni złożyć indeksy po zakończeniu sześcio- miesięcznego stażu aptecznego ( rozpoczynanego po zaliczeniu piątego roku studiów) to jest nie później niż dnia 31 marca, chyba, że termin złożenia pracy magisterskiej został przesunięty przez dziekana zgodnie z § 28 ust.2
Nie zaliczenie przez studenta w terminie semestru zimowego, poza skutkami wynikającymi z odrębnych przepisów, nie pozbawia studenta prawa uczestniczenia w zajęciach semestru letniego, będących kontynuacją semestru zimowego. Zaliczenie zajęć semestru letniego może nastąpić dopiero po zaliczeniu zajęć semestru zimowego lub łącznie.

Ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego i letniego jest w takich przypadkach 26 września.

5. Łącznie z zaliczeniem roku dokonuje się wpisu studenta na następny rok studiów.
6. Nie złożenie przez studenta indeksu w terminie, o którym mowa w ust. 4 bez usprawiedliwienia może być uznane przez dziekana za rezygnację ze studiów.
7. Na studiach niestacjonarnych ( płatnych ) warunkiem zaliczenia roku oprócz spełnienia wymogów zawartych w ust. 1-6 jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego wywiązanie się z obowiązku dokonania bieżących opłat za studia. Student, który nie uiścił w terminie opłaty lub nie uzyskał zwolnienia z tej opłaty bądź przesunięcia terminu, może zostać skreślony przez dziekana z listy studentów.

§ 13


1. Zaliczenia zajęć dokonuje się na podstawie właściwego wykonania zadań przewidzianych programem zajęć.
2. Dziekan w porozumieniu z kierownikami jednostek nauczających poszczególnych przedmiotów określa, w jakich przypadkach udział w pracach badawczych i wdrożeniowych stanowi podstawę do zwolnienia studenta z niektórych obowiązków dydaktycznych.
3. Student może zaliczyć zajęcia w terminie uzgodnionym z prowadzącym te zajęcia w ciągu całego roku akademickiego, nie później jednak niż przed sesją egzaminacyjną, w której jest przewidziany egzamin z danej dyscypliny studiów.
4. Zaliczenia zajęć dokonuje poprzez złożenie podpisu w indeksie nauczyciel akademicki wymieniony w spisie wykładów jako odpowiedzialny za nauczanie danego przedmiotu lub na jego wniosek inna osoba upoważniona przez dziekana. W szczególnych przypadkach zaliczenia zajęć dokonuje osoba upoważniona przez dziekana.
5. W sprawach dotyczących wyniku egzaminu lub zaliczenia końcowego, studentowi przysługuje prawo
odwołania w ciągu 3 dniu od daty egzaminu lub zaliczenia do dziekana, który może zarządzić komisyjne
sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W skład
komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący- dziekan lub osoba przez niego wyznaczona ( nie może
być to osoba uprzednio egzaminująca studenta z tego przedmiotu), osoba odpowiedzialna za nauczanie
danego przedmiotu, drugi specjalista z przedmiotu objętego egzaminem( konieczna obecność na egzaminie),
przedstawiciel samorządu studenckiego, opiekun roku ( nieobecność na egzaminie nie powoduje przełożenia
terminu). Egzaminatora wyznacza dziekan, Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządzany jest protokół,
gdzie odnotowane zostaną pytania zadane studentowi przez komisję egzaminacyjną. O wyniku egzaminu
komisja decyduje większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje glos przewodniczącego.
6. Możliwość i sposób wyrównania zaległości studenta w zajęciach określa kierownik jednostki, w której zajęcia są prowadzone.
7. Decyzję o zaliczeniu przedmiotu i/lub egzaminu odbytego podczas zajęć i praktyk zagranicznych podejmuje dziekan.
8. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności studenta do uczestnictwa w zajęciach lub innymi wiarygodnymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia lub kierownika przedmiotu a także dziekana i rektora.
9. Nieobecność studentów będących  członkami Senatu  oraz rad wydziałów jest usprawiedliwiona podczas obrad wyżej wymienionych organów kolegialnych.
Nieobecność studentów będących  członkami AZS, STN, Samorządu Studenckiego, chóru jest usprawiedliwiona wtedy, gdy studenci uczestniczą w zawodach, sympozjach i tym podobnych wydarzeniach reprezentując Uczelnię.

 

§ 14


1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu lub zaliczenia końcowego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i seminariów określonych planem studiów przed sesją egzaminacyjną, której jest przewidziany dany egzamin lub zaliczenie.
2. Za zgodą egzaminatora student może przystąpić do egzaminu lub zaliczenia końcowego także przed najbliższą sesją egzaminacyjną, o ile wypełnił warunki określone w ust.1.

§ 15


1. Organizację sesji egzaminacyjnej ustala dziekan po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Terminy egzaminów lub zaliczeń końcowych powinny być podane do wiadomości studentów, co najmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
3. Egzamin i zaliczenie końcowe są sprawdzianem stopnia opanowania przez studenta materiału określonego programem nauczania danego przedmiotu. Zakres materiału obowiązującego do egzaminu lub zaliczenia powinien być obligatoryjnie udostępniony w formie pisemnej na początku zajęć danego przedmiotu.
4. Egzamin lub zaliczenie końcowe przeprowadza nauczyciel akademicki wymieniony w spisie wykładów jako odpowiedzialny za nauczanie danego przedmiotu lub inna osoba upoważniona przez dziekana.
5. Forma egzaminu lub zaliczania końcowego a także zaliczenia przedmiotu, nauczanie, którego nie kończy się w danym roku akademickim musi być zapowiedziana na początku zajęć z dane go przedmiotu. Szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów określają regulaminy przedmiotów udostępnione w jednostkach prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
6. Wyniki egzaminów lub zaliczeń końcowych zarówno ustnych jak i pisemnych są jawne.
Student ma prawo do zapoznania się z korektami swoich prac pisemnych.
7. Nie zgłoszenie się w ustalonym terminie na egzamin lub zaliczenie końcowe jest równoznaczne z utratą terminu a fakt ten odnotowuje się w indeksie.
8. Jeżeli powodem nieobecności jest choroba lub inne wypadki losowe, student może ubiegać się, w czasie trwania odpowiedniej sesji egzaminacyjnej, o wyznaczenie nowego terminu egzaminu. Datę tego egzaminu ustala egzaminator.
9. W razie dłuższej choroby lub innych wypadków losowych student może uzyskać za zgodą dziekana inne terminy egzaminów i zaliczeń końcowych poza sesją egzaminacyjną.

§ 16


1. Oceny z każdego egzaminu wpisywane są do indeksu i karty egzaminacyjnej przez egzaminatora. Obowiązuje następująca skala ocen:

bardzo dobry

- 5,0

ponad dobry

- 4,5

dobry

- 4,0

dość dobry

- 3,5

dostateczny

- 3,0

niedostateczny

- 2,0

2. Dla obliczenia średniej arytmetycznej oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z egzaminów, o których mowa w ust. 1 - w tym oceny niedostateczne.
3. W przypadku studentów, którzy przenieśli się do Uniwersytetu z innych uczelni, do średniej wlicza się oceny z przedmiotów będących w programie nauczania Uniwersytetu uzyskane w poprzedniej szkole wyższej.
4. Studenci pragnący zdawać powtórnie złożony już egzamin w celu uzyskania wyższej średniej ze studiów, mogą to uczynić tylko w czasie sesji egzaminacyjnej obejmującej poprawiane egzaminy.
5. Studenci, którzy podejmują studia na innym  kierunku studiów ,  mogą mieć decyzją dziekana przepisane zaliczenia i oceny uzyskane z egzaminów już zaliczonych. W takim przypadku dla obliczenia średniej ocen winny być uwzględniane wszystkie oceny z egzaminów wpisane w indeksie będące podstawą zaliczenia określonego roku studiów, zarówno te przepisane decyzją dziekana jak i uzyskane podczas studiów na innym kierunku.

§ 17


Studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu lub zaliczenia końcowego z każdego przedmiotu w trzech wyznaczonych terminach. Terminy poprawkowe egzaminu lub zaliczenia powinny być od siebie odległe, o co najmniej 7 dni.

§ 18


1. Zaliczenia roku dokonuje dziekan na podstawie wpisów w indeksie stwierdzających spełnienie przez studenta warunków określonych w § 12 ust. 2.
2. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku dziekan wydaje decyzje o:
1) zezwoleniu na powtarzanie roku studiów,
2) warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w roku następnym,
3) skreśleniu z listy studentów.
3. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku nie więcej niż raz w okresie studiów, chyba, że przyczyną powtórnego nie zaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie roku z powodu niedostatecznych wyników w nauce odbywa się za odpłatnością. Warunki odpłatności reguluje odrębne zarządzenie rektora Uniwersytetu.
4. W przypadku powtarzania roku dziekan zalicza studentowi te przedmioty, z których student uzyskał ocenę pozytywną. Zaliczone przedmioty są przepisywane w formie odpowiedniego wpisu do indeksu, dokonanego przez dziekana.
5. Dziekan może zezwolić studentowi powtarzającemu dany rok studiów na udział w zajęciach następnego roku i przystępowanie do końcowych zaliczeń i egzaminów.
6. Zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów na następnym roku może otrzymać student, który:
1) z powodu choroby lub innych ważnych okoliczności losowych nie mógł przystąpić do egzaminów w sesji poprawkowej,
2) nie uzyskał zaliczenia kolokwium z przedmiotu, który nie kończy się egzaminem lub zaliczeniem końcowym w sesji letniej i jest kontynuowany w następnym roku akademickim,
3) nie zaliczył ćwiczeń z jednego przedmiotu.
Student, który nie zaliczył roku studiów jest studentem roku, który powtarza.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 student jest zobowiązany do zdania zaległych zaliczeń lub egzaminów do 31 października, chyba, że dziekan ustali inny termin.
8. W czasie trwania roku akademickiego dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej rady pedagogicznej może skreślić studenta z listy studentów za nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lub brak postępów w nauce.
9. Od decyzji dziekana dotyczącej skreślenia z listy studentów przysługuje odwołanie do rektora Uniwersytetu.

§ 19


1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na pierwszym roku studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe.
2. Student, który po zaliczeniu pierwszego lub wyższych lat studiów przerwał studia lub został skreślony z listy studentów Uniwersytetu z powodu niedostatecznych wyników w nauce ma prawo ubiegać się o ich wznowienie po zdaniu egzaminu reaktywacyjnego z wyznaczonego przez dziekana przedmiotu lub przedmiotów znajdujących się w programie studiów ostatniego zaliczonego roku. Reaktywacja może nastąpić nie później niż po 5 latach od momentu przerwania studiów.
3 Student ubiegający się o reaktywację zobowiązany jest do podania dołączyć indeks i aktualne świadectwo zdrowia wydane przez odpowiedni Zespół Opieki Zdrowotnej.
4. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych wyników w nauce może uzyskać zezwolenie na ponowne podjęcie studiów tylko jeden raz.
5. Osoby, które będąc studentami drugiego lub wyższego roku studiów zostały skreślone z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie na odpowiednie lata studiów tylko w wypadku, kiedy kara wydalenia ze szkoły została darowana lub zatarta w trybie i na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.
6. Ponowne przyjęcie na studia może nastąpić tylko z początkiem roku akademickiego. Dotyczy to także studentów przenoszących się z innych uczelni.
7. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje rektor na wniosek dziekana.
8. Studentowi reaktywowanemu po skreśleniu z listy studentów ze względu na niedostateczne postępy w nauce nie przysługuje prawo do powtarzania roku studiów.
9. Zasady odpłatności za powtarzanie lat studiów określone są odrębnym zarządzeniem rektora.

 

V. URLOPY

§ 20


1. Dziekan udziela urlopu na odpowiednio uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta.
Dziekan określa termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu.
2. Do wniosku o udzielenie urlopu ze względów zdrowotnych konieczne jest dołączenie orzeczenia komisji lekarskiej zawierającego propozycję udzielenia takiego urlopu na określony czas.
3. Po upływie terminu, na który udzielony został urlop ze względów zdrowotnych, student zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania studiów.
4. Udzielenie urlopu dziekan potwierdza wpisem do indeksu.

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 21


1. Studentom wyróżniającym się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, mogą być przyznane:
1) pochwała dziekana,
2) list gratulacyjny,
3) dyplom z wyróżnieniem,
4) stypendium za dobre wyniki w nauce
5) stypendium Ministra Zdrowia
6) nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne - zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród,
7) nagrody pieniężne, rzeczowe lub wyróżnienia rektora.
2. Stypendium Ministra Zdrowia jest najwyższą nagrodą przyznawaną szczególnie wyróżniającym się studentom.
3. Stypendium, o którym mowa w ust.1 pkt.5 przyznawane jest corocznie i wypłacane miesięcznie do wysokości wynagrodzenia zasadniczego asystenta przez 10 miesięcy w roku.
4. Student pobierający stypendium, o którym mowa w ust.1 pkt. 5 nie może otrzymywać równocześnie stypendium za wyniki w nauce
5. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w ust.1 pkt.5 określa odrębny regulamin stanowiący załącznik do regulaminu studiów Uniwersytetu.
6. Nagroda, o której mowa w ust.1 pkt.7 może być przyznana studentowi, który spełnił warunki określone w ust. 1, zaliczył rok w terminie określonym w regulaminie studiów oraz osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,00.
7. Nagroda, o której mowa w ust.1 pkt. 7 jest wypłacana raz w roku, a wysokość nagrody nie może przekroczyć wysokości miesięcznego wynagrodzenia asystenta.
8. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 wypłacane są ze środków na działalność naukowo dydaktyczną i wychowawczą będących w dyspozycji Uniwersytetu.
9. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust.1 pkt.7 ustala rektor Uniwersytetu.
10. Nagrody i wyróżnienia wpisuje się do indeksu.

§ 22


1. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów
2) uzyskali z egzaminów przewidzianych planem studiów, z pominięciem egzaminu magisterskiego lub
dyplomowego, średnią ocenę bardzo dobrą (4,51 i więcej),
3) wykazali się nienaganną postawą,
2. Za ukończenie studiów w terminie uznaje się również przypadki, gdy student korzystał z urlopów określonych w § 20.
3. Dyplom z wyróżnieniem przyznaje rada wydziału.
4. Absolwentom wszystkich trybów studiów, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem przysługuje jednorazowa nagroda w wysokości oraz na zasadach określonych w każdym roku akademickim przez Rektora.
5. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem mają pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie w ramach planu etatów i zgodnie z potrzebami kadrowymi Uniwersytetu.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW

§ 23


1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego zwanym dalej "sądem koleżeńskim".
2. Student może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za zawinioną utratę, zniszczenie lub uszkodzenie używanego przez niego mienia Uniwersytetu.

§ 24


1. Karami dyscyplinarnymi są:
- upomnienie,
- nagana,
- nagana z ostrzeżeniem,
- zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres jednego roku,
- wydalenie ze szkoły.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz zasady wymierzania kar reguluje Ustawa o szkolnictwie wyższym i inne przepisy szczegółowe.

§ 25


1. Za przewinienia mniejszej wagi rektor lub dziekan wymierza karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego.
2. Ukarany może jednak żądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem koleżeńskim. W takim przypadku komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia.

§ 26


Orzeczenie o ukaraniu składa się do akt studenta. Po zatarciu lub darowaniu kary orzeczenie o ukaraniu podlega usunięciu.

 

VIII. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 27


1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz odpowiedniego tytułu lekarza lub lekarza dentysty jest zaliczenie wszystkich lat studiów.
2. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz tytułu magistra na kierunkach: analityka medyczna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub fizjoterapia jest zaliczenie wszystkich lat studiów oraz uzyskanie zaliczenia pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.
Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz tytułu magistra na kierunku farmacja jest zaliczenie wszystkich lat studiów, zaliczenie pracy magisterskiej, zdanie egzaminu magisterskiego oraz zaliczenie sześciomiesięcznego stażu zawodowego w aptece.
3. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów zawodowych (licencjackich) oraz odpowiedniego tytułu zawodowego jest zaliczenie wszystkich lat studiów oraz uzyskanie zaliczenia pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
4. Za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę zdania ostatniego egzaminu lub datę uzyskania ostatniego zaliczenia końcowego, przewidzianego programem studiów lub datę egzaminu dyplomowego/magisterskiego.
W przypadku studentów kierunku farmacja ostatnim zaliczeniem końcowym jest zaliczenie sześciomiesięcznego stażu zawodowego w aptece.
5. Student przed otrzymaniem dyplomu ma obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni potwierdzone w karcie obiegowej oraz oddać legitymację studencką.
6. W przypadku nie zdania ostatniego egzaminu lub nie złożenia pracy magisterskiej/dyplomowej do 31 października, student traci prawa studenta, a w szczególności prawo do pomocy materialnej. W przypadku studentów kierunku farmacja termin ten upływa dnia 31 marca chyba, że dziekan postanowi inaczej.

§ 28


1. Student Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, Oddziału Kosmetologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydziału Fizjoterapii oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i KształceniaPodyplomowegoobowiązany jest złożyć pracę magisterską/licencjacką do oceny w trzech egzemplarzach nie później niż do dnia 31 października. Student Wydziału Farmaceutycznego obowiązany jest złożyć pracę magisterską do oceny w trzech egzemplarzach i zdać egzamin magisterski nie później niż do dnia 26 września.
2. Dziekan na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej/licencjackiej w przypadku:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,
2) niemożności wykonania pracy magisterskiej/licencjackiej w obowiązującym terminie z  uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta (np. awaria lub brak odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu do niezbędnych materiałów źródłowych).
Dziekan ma prawo przedłużenia terminu składania prac.
3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą magisterską/licencjacką, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie złożenia pracy przez studenta, dziekan obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej/licencjackiej na zasadach określonych w ust. 2.

§ 29


1. Pracę magisterską/licencjacką student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego: profesora lub doktora habilitowanego lub wyjątkowo za zgodą dziekana doktora.
Kierujący pracą może powołać spośród nauczycieli akademickich osobę do pełnienia roli opiekuna pracy.
2. Temat pracy magisterskiej/licencjackiej powinien być ustalony nie później niż rok przed ukończeniem studiów.
3. Przy ustalaniu tematu pracy magisterskiej/licencjackiej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta.
4. Student ma prawo wyboru dyscypliny nauki, a następnie tematu pracy magisterskiej/licencjackiej przy uwzględnieniu okoliczności wyszczególnionych w ust. 3. Zakres realizacji tego prawa określa dziekan, który bierze pod uwagę praktyczne możliwości jednostek dydaktycznych.
5. Za pracę magisterską/licencjacką może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego lub wynalazczego.

§ 30


1. Odpowiednie Rady Wydziałów powołują doraźne wydziałowe komisje do spraw prac magisterskich/licencja- ckich z prodziekanami ds. dydaktyki jako przewodniczącymi.
2. Zadaniem komisji wymienionej w ust. 1 jest:
1) przedstawienie radzie wydziału do zatwierdzenia tematów prac magisterskich/licencjackich,
2) rozdział prac magisterskich/licencjackich na poszczególne jednostki dydaktyczne,
3) czuwanie nad przestrzeganiem zasad wymienionych w §§ 28 i 29. 

§ 31


1. W pracy magisterskiej/licencjackiej student powinien wykazać znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność stosowania naukowych metod pracy.
2. Oceny pracy magisterskiej/licencjackiej dokonuje kierownik pracy oraz jeden recenzent wyznaczony przez dziekana spośród osób wymienionych w § 29 ust. 1.
3. W przypadku rozbieżności, co do przyjęcia pracy magisterskiej/licencjackiej decyzję podejmuje dziekan, który może zasięgnąć opinii innego nauczyciela akademickiego danej specjalności z Uniwersytetu lub innej szkoły wyższej.
4. Ostateczną ocenę pracy magisterskiej/licencjackiej ustala doraźna wydziałowa komisja ds. prac magisterskich, której przewodniczący wpisuje ocenę do indeksu.

§ 32


1. Student, który nie złoży pracy magisterskiej/licencjackiej w terminach określonych w § 28 zostaje skreślony z listy studentów.
2. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 19.

§ 33


1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego/licencjackiego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,
2) uzyskanie, co najmniej dostatecznej oceny z pracy magisterskiej/licencjackiej.
2. Egzamin magisterski/licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
3. W skład komisji egzaminu magisterskiego/licencjackiego wchodzą:
1) dziekan lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, profesor lub doktor habilitowany, jako przewodniczący,
2) kierownik lub opiekun pracy magisterskiej/licencjackiej oraz recenzent pracy magisterskiej/licencjackiej egzaminowanego lub specjalista w dyscyplinie, w zakresie, której przeprowadzany jest egzamin magisterski/licencjacki, jako członkowie. Skład komisji może być powiększony o specjalistę spoza Uniwersytetu, w szczególności o przedstawiciela zakładu pracy, jeżeli temat był związany z potrzebami tego zakładu. Członkowie komisji powinni posiadać, co najmniej stopień naukowy doktora.
4. Ocenę do indeksu wpisuje w imieniu komisji jej przewodniczący na podstawie protokółu egzaminu magisterskiego/licencjackiego podpisanego przez wszystkich członków komisji.
5. Egzamin magisterski/licencjacki powinien odbywać się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy magisterskiej/licencjackiej.
6. W wypadku przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej/licencjackiej, o której mowa w § 28 ust. 2, egzamin magisterski/licencjacki powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty złożenia pracy magisterskiej/licencjackiej.
7. Dziekan może wyrazić zgodę na inny termin egzaminu magisterskiego/licencjackiego dla studenta, który złożył pracę magisterską/licencjacką przed upływem terminów określonych w § 28.

§ 34


1. Egzamin magisterski/licencjacki jest egzaminem ustnym.
2. W czasie egzaminu magisterskiego/licencjackiego student powinien wykazać się wiedzą w zakresie dyscypliny, w której wykonał on pracę magisterską/licencjacką, a w szczególności znajomością tematyki i metodyki tej pracy.
3. Przy ocenie wyników egzaminu magisterskiego/licencjackiego stosuje się oceny określone w § 16 ust. 1.

§ 35


1. W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego/licencjackiego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
2. W przypadku nie zdania egzaminu magisterskiego/licencjackiego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o:
1) zezwoleniu na powtarzaniu ostatniego roku studiów,
2) skreśleniu z listy studentów.
3. Osobie, o której mowa w ust. 1, nie przysługują uprawnienia należne studentom.

§ 36


1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów według wzoru określonego w odrębnych przepisach.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen zaliczających egzamin, otrzymanych w czasie trwania studiów, w tym ocena z pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.
3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów otrzymany poprzez wyrównanie średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 2 zgodnie z zasadą:
do 3,24 -           dostatecznie
3,25 - 3,75        dość dobrze
3,76 - 4,10        dobrze
4,11 - 4,50        ponad dobrze
4,51 i więcej     bardzo dobrze

4. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich innych zaświadcze-
niach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust.2.
5. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

§ 37


Zasady wykonywania pracy magisterskiej/licencjackiej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego mogą zmienić dziekani odpowiednich wydziałów po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38


Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów określa odpowiednie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 39


1. Regulamin studiów obowiązuje wszystkich studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§ 40


Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 41


Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest rektor. W sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje rektor.

 

§ 42


Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.              

 

R E K T O R

prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński

 

 

 

  1. Zgodnie z § 12 Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Złożenie indeksu w celu zaliczenia roku powinno nastąpić nie później niż 26 września.
    Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów studenci, którzy nie zaliczyli roku  mogą uzyskać  zezwolenie dziekana na warunkowe podjęcie studiów w roku następnym jednocześnie uzupełniając zaległości z poprzedniego roku studiów. W przypadku takim student zazwyczaj uzyskuje zezwolenie dziekana na uczęszczanie na wybrane, a nie wszystkie zajęcia z roku następnego, co powoduje, że jeden rok studiów zaliczany jest w ciągu dwóch lat akademickich.
    W takiej sytuacji średnia ocen uzyskana z egzaminów będąca podstawą do wystąpienia o przyznanie stypendium naukowego  obliczana jest na podstawie wyników egzaminów zdawanych w ciągu dwóch a nie jednego roku akademickiego co nie powinno być podstawą do przyznania takiego stypendium za określony rok akademicki.
  1. Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku studiów, po uzyskaniu dyplomu ukończenia  studiów na kierunku pierwszym mogą mieć decyzją dziekana przepisane zaliczenia i oceny uzyskane z  egzaminów już zaliczonych. W takim przypadku dla obliczenia średniej ocen winny być uwzględniane wszystkie oceny z egzaminów wpisane w indeksie będące podstawą zaliczenia określonego roku studiów, zarówno przepisane decyzją dziekana jak i uzyskane podczas studiów na drugim kierunku.
  1. Zgodnie z § 6 regulaminu studiów dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów, co nie powinno wpłynąć na przedłużenie studiów. W takim przypadku student może mieć wyznaczoną indywidualną organizację studiów, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla danej grupy studenckiej, co może skutkować nie zaliczeniem roku w wyznaczonym terminie nie może natomiast skutkować nie zaliczeniem całych studiów w określonym programem nauczania terminie.

 

Drukuj stronę