Zestawienie danych o Uczelni na podstawie Rankingu ACI 2009 oraz Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy-Rzeczpospolita 2009


Dane Uczelni
Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres: Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
Telefon: (042) 632 21 13
Fax.: (042) 630 07 07
www.umed.pl

Liczba studentów

Liczba studentów
Studenci ogółem
Studenci I roku studiów
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
Studia I stopnia
1589
744
636
309
Studia II stopnia
424
1017
209
541
Studia jednolite magisterskie
2929
839
494
286
Razem
4942
2600
1339
1136
Studia III stopnia
332
215
Studia podyplomowe
98

Nauczyciele akademiccy

Stopnie i tytuły naukowe      

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni na pierwszym etacie:

Łącznie - 1529
Z tytułem naukowym profesora - 150
Ze stopniem naukowym doktora habilitowanego - 164
Ze stopniem naukowym doktora - 875

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni w ramach mianowania lub umowy o pracę, niekoniecznie na pierwszym etacie:

Łącznie - 1693
Z tytułem naukowym profesora - 174
Ze stopniem naukowym doktora habilitowanego - 187
Ze stopniem naukowym doktora - 913

Liczba stopni naukowych nadanych (niekoniecznie pracownikom Uczelni) w roku 2008:

Liczba stopni doktora - 53
Liczba stopni doktora habilitowanego - 19
Liczba stopni profesora - 5

Liczba stopni i tytułów naukowych uzyskanych przez pracowników Uczelni (niekoniecznie w Uczelni) w roku 2008:

Liczba stopni doktora - 56
Liczba stopni doktora habilitowanego - 21
Liczba tytułów profesora - 7

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

Stopień doktora - liczba uprawnień: 12
Stopień doktora habilitowanego - liczba uprawnień: 9
Stopień doktora - liczba dyscyplin: 4
Stopień doktora habilitowanego - liczba dyscyplin: 4

Prace naukowe

Punkty (według punktacji MNiSW) za publikacje naukowe wydane w roku 2008, w których podano Uczelnię jako miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów:

Punkty za monografie - 0
Punkty za artykuły w czasopismach punktowanych - 0

Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW (z wyłączeniem środków na badania statutowe i badania własne) w roku 2008:
Liczba projektów - 161

Łączna kwota finansowania brutto - 9675608 Projekty badawcze finansowane ze środków UE w roku 2008:
Liczba projektów - 13

Łączna kwota finansowania brutto - 1624347 Liczba konferencji zorganizowanych przez Uczelnię w roku 2008:
O zasięgu krajowym - 0
O zasięgu międzynarodowym - 0

Kierunki kształcenia


Liczba uczelni, z którymi podpisano umowy w sprawie studiów magisterskich:
Liczba podpisanych umów - 0

Liczba uruchomionych studiów podyplomowych/MBA:
Liczba studiów - 8

Liczba kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich):

Ogółem - 14
Ocenionych przez PKA wyróżniająco - 0
Ocenionych przez PKA pozytywnie - 4
Ocenionych przez PKA warunkowo - 0
Ocenionych przez PKA negatywnie - 0

Liczba kierunków studiów drugiego stopnia (magisterskich):


Ogółem - 8
Ocenionych przez PKA wyróżniająco - 0
Ocenionych przez PKA pozytywnie - 4
Ocenionych przez PKA warunkowo - 0
Ocenionych przez PKA negatywnie - 0

Liczba kierunków studiów jednolitych magisterskich:


Ogółem - 5
Ocenionych przez PKA wyróżniająco - 0
Ocenionych przez PKA pozytywnie - 5
Ocenionych przez PKA warunkowo - 0
Ocenionych przez PKA negatywnie - 0

Akredytacje przyznane przez inne instytucje:

Liczba innych akredytacji - 5

Liczba różnych języków obcych, których studenci mogą się uczyć w ramach lektoratów
:

Liczba języków obcych - 6

Umiędzynarodowienie Uczelni

Współpraca z uczelniami zagranicznymi:

Liczba uczelni, z którymi nawiązano współpracę naukową - 81
Liczba uczelni, z którymi nawiązano współpracę w ramach wymiany studentów - 35
Liczba uczelni, z którymi nawiązano współpracę w ramach wymiany pracowników naukowych - 26

Wymiana studentów w semestrze letnim 2007/2008 lub zimowym 2008/2009:

Liczba studentów z zagranicy, którzy studiowali w Uczelni - 5
Liczba studentów Uczelni, którzy studiowali za granicą - 35

Wymiana pracowników naukowych w roku 2008 (co najmniej dwutygodniowe wyjazdy w celach naukowych):


Liczba pracowników z zagranicy, którzy przebywali w Uczelni - 0
Liczba pracowników Uczelni, którzy przebywali za granicą - 22

Studia prowadzone całkowicie
w językach obcych (degree programmes)
Liczba programów studiów
Liczba studentów 2007/2008
Liczba studentów 2008/2009
3
252
311
Lekarz
Lekarski 6-letni
99
132
Lekarz
Lekarski 4-letni
125
142
Lekarz-Dentysta
Lekarsko-Dentystyczny 5-letni
28
37

Przyjazne studiowanie

Baza naukowo-dydaktyczna:

Pomieszczenia dydaktyczne
Łączna powierzchnia w m2 - 266 757
W tym powierzchnia własna w m2 - 263 816
W tym powierzchnia wynajmowana w m2 - 2130

Biblioteka


Dane o zbiorach drukowanych
Liczba zbiorów ogółem w woluminach na podstawie inwentarzy bibliotecznych bez czasopism i zbiorów elektronicznych
388 019
Liczba nabytków w 2008 ogółem w woluminach na podstawie inwentarzy bibliotecznych bez czasopism i zbiorów elektronicznych
2 976
Liczba tytułów czasopism zaprenumerowanych na rok 2008
krajowe
407
zagraniczne
196
Dane o zasobach elektronicznych
Liczba dostępnych zbiorów elektronicznych
Dostępnych w ramach licencji, bez czasopism
1 786
Zakupionych na własność unikalnych tytułów, bez czasopism
-
Udostępnionych tytułów ze zbiorów własnych w bibliotece cyfrowej tworzonej we własnej instytucji lub współtworzonej w regionie ogółem
3
W tym tytułów czasopism elektronicznych (bieżących) wydawanych przez Uczelnie i udostępnianych w bibliotece cyfrowej
3
Liczba tytułów prenumerowanych licencjonowanych czasopism elektronicznych pełnotekstowych łącznie we wszystkich bazach indywidualnie prenumerowanych tytułów
Od 15 001 do 25 000
Liczba zaprenumerowanych baz bibliograficznych, faktograficznych z pominięciem baz czasopism pełnotekstowych
3
8
Warunki korzystania z biblioteki
Liczba miejsc w bibliotekach
348
Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników z dostępem do Internetu w bibliotekach
15
Czy jest dostępna informacja o tytułach czasopism elektronicznych
tak
Czy jest zdalny dostęp spoza sieci uczelnianej do prenumerowanych zasobów elektronicznych
Dla studentów
tak
Dla pracowników
tak
Czy system biblioteczny umożliwia zdalny dostęp do indywidualnego konta bibliotecznego
tak
Czy można przeszukiwać katalog biblioteki w Internecie
tak

Wydawnictwo uczelniane

Liczba pozyskanych pozycji książkowych wydanych 2008 r. - 27
Łączny nakład pozycji książkowych wydanych w 2008 r. - 5 335 egz.  

Liczba komputerów z dostępem do Internetu dostępnych dla studentów:

Ogółem - 80
Dostępne poza zajęciami dydaktycznymi - 80

Studenci otrzymujący stypendia w 2008 r.:


Stypendia ogółem - 2642
Stypendia socjalne - 928
Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie - 1933
Cudzoziemcy otrzymujący stypendia - 17

Studenci zakwaterowani:

W domach studenckich uczelni macierzystej - 1018
W domach studenckich innych uczelni - 3

Akademiki w 2008 r.:

Liczba domów studenckich - 4
Liczba miejsc - 1233

Czy Uczelnia posiada dostęp do:


sali gimnastycznej - tak
basenu - tak
do siłowni - tak

Studenci niepełnosprawni:


Liczba studentów niepełnosprawnych - 77

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:


Liczba budynków ogółem - 26
Liczba budynków zaopatrzonych w windy lub jednopoziomowych - 6
Liczba budynków zaopatrzonych w podjazdy lub ruchome podesty dostosowane do transportu osób niepełnosprawnych - 7

Aktywność studentów

Liczba organizacji studenckich (bez Samorządu Studenckiego i kół naukowych) - 12
Liczba członków organizacji studenckich (bez Samorządu Studenckiego i kół naukowych) - 360
Liczba studenckich kół naukowych - 59
Liczba członków studenckich kół naukowych - 1770
Liczba członków AZS - 260
Liczba  stowarzyszeń studentów i absolwentów - 8
Ośrodki kultury studenckiej (kluby, teatry, chóry itp.) - 11
Liczba wydawanych gazet studenckich - 0

Ułatwienia w znalezieniu pracy:


Czy na Uczelni funkcjonuje akademicki inkubator przedsiębiorczości - nie
Czy na Uczelni funkcjonuje biuro karier - tak

Działania na rzecz regionu:


Czy przy Uczelni działa Uniwersytet 3. wieku - tak
Czy Uczelnia współpracuje z Urzędem Miasta / Starostwem Powiatowym, lokalnymi firmami przy organizacji wspólnych inicjatyw - tak
Czy Uczelnia organizuje bezpłatne koncerty, wystawy, imprezy sportowe - tak
Czy Uczelnia prowadzi działalność charytatywną, wolontariacką itp. - tak
W jaki inny sposób Uczelnia działa na rzecz regionu - akcje promujące zdrowie (pokazy, szkolenia, akcje informacyjne, badania)

Materiały informacyjne:

- Ankieta Benchmarking procesów związanych z wewnętrznymi systemami zapewniania jakości