Samodzielny pracownik naukowy

Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Jacewicz
Specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Biegły sądowy z zakresu genetyki sądowej
Koordynator Zespołu ds. Standardów ISFG-PL

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Jacewicz ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskała tytuł magistra biologii na podstawie obrony pracy "Rola komórek dendrytycznych w reakcji ludzkich limfocytów na antygeny Listeria Mycobacterium" w roku 1991. W tym samym roku podjęła pracę w Pracowni Serologicznej Katedry i Zakładu Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1995 dokonała przekształcenia tej Pracowni w Pracownię Genetyki Sądowej, będącej pierwszą tego typu placówką na terenie Polski Centralnej. Stopnień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2001 na podstawie obrony rozprawydoktorskiej "Polimorfizm DNA trzech systemów VNTR: D7S21, D12S11, D5S110 w populacji Polski centralnej i jego wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa". W 2002 r. została powoływana na stanowisko asystenta, w 2006 r. objęła funkcję p.o. Kierownika Pracowni Genetyki Sądowej UM w Łodzi. W 2008 r. została powołana na stanowisko adiunkta UM w Łodzi. W 2009 r. uzyskała stopień  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – medycyna sądowa na podstawie obrony rozprawy habilitacyjnej pt. "Badanie polimorfizmu DNA u osób po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy w aspekcie jego konsekwencji dla analiz z zakresu genetyki sądowej". W roku 2011 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. W roku 2012 została powołana na stanowisko Kierownika Pracowni Genetyki Sądowej, a w roku 2013r. na stanowisko Kierownika Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. W 2016r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Sądowej. W 2017 r. została powołana na członka Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) ds. Opiniowania Jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Sądowej.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Jacewicz jest biegłym sądowym z zakresu genetyki sądowej przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz biegłym sądowym z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i ma na swoim koncie ponad półtoratysiąca ekspertyz wydanych na zlecenie Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości. Podstawowy aspekt badawczy realizowany przez Prof. nadzw. dr hab. Renatę Jacewicz dotyczy genetyki człowieka w aspekcie medyczno-sądowym obejmującym swym zakresem identyfikację osób i ustalanie pokrewieństwa, uwzględniające zagadnienia genetyki populacyjnej i powiązania filogenetyczne wynikające z analizy rozkładu cech w obrębie markerów DNA.

Głównym przedmiotem zainteresowań Prof. nadzw. dr hab. Renaty Jacewicz są aspekty prawne związane z badaniami w zakresie laboratoryjnej genetyki sądowej w Polsce i na świecie. Celem podejmowanych przez nią działań jest podnoszenie jakości i wytyczanie standardów naukowo-badawczych celem uzyskania  jak największej użyteczności tej dziedziny badań dla dobra ogólnego i bezpieczeństwa publicznego. Ma to odzwierciedlenie zarówno w kolejno wdrażanych standardach badawczych, uczestnictwie w międzynarodowych projektach badawczych, jak również w potwierdzaniu kompetencji kierowanej przez nią Pracowni począwszy od 1998r. w oparciu o liczne krajowe i międzynarodowe certyfikaty: PTMSIK, GEDNAP, ISFH oraz testy biegłości CTS. Jako członek Komisji Genetyki przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Koordynator prac Zespołu Ekspertów ds. Standardów i Opiniowania (TSA) Polskojęzycznej Grupy Roboczej  Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL) współtworzy standardy naukowo-badawcze w zakresie genetyki sądowej w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Pełni rolę Kierownika Jakości odpowiedzialnego za wprowadzenie i utrzymanie w laboratoriach badawczych Systemu Zarządzania gwarantującego wydawanie miarodajnych wyników, zgodnego międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025,

Drugim ważnym aspektem badawczym, znajdującym się w sferze zainteresowań prof. nadzw. dr hab. Renaty Jacewicz, jest analiza chimeryzmu genetycznego u biorców po przeszczepieniu komórek macierzystych hematopoezy (allo-HSCT) oraz wpływ allotransplantacji szpiku kostnego na opiniowanie sądowe. Projekty naukowo-badawcze z tego zakresu realizuje we współpracy z Kliniką Hematologii UM w Łodzi oraz z Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

ANALIZA CHIMERYZMU PO PRZESZCZEPIE

Trzeci główny przedmiot zaangażowania naukowo-badawczego prof. nadzw. Renaty Jacewicz wiąże się z wytyczaniem i realizacją wysokich standardów postępowania w przypadku identyfikacji ofiar, w tym totalitaryzmów i katastrof masowych. Realizuje badania na zlecenia Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w aspekcie identyfikacji ofiar z okresu II wojny światowej związanych z pracami badawczymi prowadzonymi na terenach masowych zbrodni niemieckich oraz komunistycznych. Wchodzi w skład  Zespołu badawczego projektu Genetycznej Bazy Danych Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT), którego działania doprowadziły do chwili obecnej do identyfikacji kilkudziesięciu ofiar reżimu totalitarnego w Polsce. Jest członkiem komitetu sterującego Konsorcjum Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar (SIGO) w ramach którego prowadzone są badania z zakresu genetycznej identyfikacji ofiar niemieckiego terroru, ekshumowanych w 2012 i 2013 r. z terenu lasu Lućmierskiego.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Jacewicz jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG),  Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii  (PTMSiK). Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG), członkiem zespołów eksperckich powołanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma na swoim koncie Nagrodę Dydaktyczną oraz liczne Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi kursy specjalizacyjne i kształcące lekarzy w zakresie genetyki sądowej przewidziane programem specjalizacji w medycynie sądowej. Jest autorem programów nauczania i praktycznej nauki zawodu z zakresu laboratoryjnej genetyki medyczno-sądowej. Ma na swoim koncie  realizację licznych grantów naukowo-badawczych UM w Łodzi, promotorstwo prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, recenzuje rozpraw naukowych oraz artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. W jej dorobku znajdują się liczne wystąpienia zjazdowe, rozdziały w monografiach oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych, w większości o zasięgu międzynarodowym.