PRACOWNIA GENETYKI
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sędziowska 18a, 91-304 Łódź

mail: genetyka-sadowa@umed.lodz.pl

tel. 42 654 53 88 wew. 20, 22
tel. 42 654 45 36 wew. 20, 22
fax 42 654 42 93

 

 

Wykonujemy profilowanie DNA w szerokim zakresie badawczym obejmującym m.in.:

  • Badania ojcostwa pozwalające na wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, tj. powyżej 99,9999%  oraz na rekonstrukcję profilu genetycznego nieżyjącego domnie-manego ojca na podstawie badań jego najbliższej rodziny;
  • Inne analizy pokrewieństwa przeprowadzane do celów identy-fikacyjnych  bądź  spadkowych;
  • Badania płci w tkankach  płodowych;
  • Badania chimeryzmu genetycznego po allotransplantacji szpiku kostnego;
  • Analizy jakościowe śladów biologicznych;
  • Ustalanie osobniczo niepowtarzalnego profilu genetycznego we wszystkich rodzajach materiałów biologicznych;
  • Identyfikację niezidentyfikowanych zwłok i szczątków  ludzkich (NN), w tym również kilkudziesięcioletnich;
  • Ustalenie profilu DNA osób na podstawie analizy preparatów archiwalnych;
  • Analizę identyfikacyjną osób uczestniczących w wypadkach drogowych.

UWAGA! Ekspertyza wydana w naszej Pracowni jest uznawana przez Sądy i Prokuratury

Badania ojcostwa przeprowadzamy również w sprawach prywatnych na wniosek rodzica dysponującego pełnią praw rodzicielskich względem badanego dziecka.

Badanie jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne i polega na pobraniu wymazu z jamy ustnej przez biegłego w wyznaczonym terminie badań.

Identyfikację zwłok, śladów biologicznych i szczątków ludzkich przeprowadzamy na wniosek Prokuratur, Sądów, Policji, Instytutu Pamięci Narodowej.

Profilowanie DNA oznaczane jest w Pracowni za pomocą genotypowania  multipleksowego PCR (Multiplex PCR Based Genotyping) w oparciu o metodę elektroforezy kapilarnej (Capillary Electrophoresis)  oraz metodę Real-Time PCR(Real-Time PCR)z zastosowaniem systemu wielokolorowej detekcji fluorescen-cyjnej (Fluorescent Multicoloured Detection). Zakres badawczy obejmuje 85 markerów genetycznych zawierających markery autosomalnego DNA oraz markery gonosomalnego DNA, zarówno chromosomu  X,  jak i chromosomu Y charakterystyczne  dla  płci  męskiej.

Wszystkie stosowane w pracowni markery i metody badawcze są wystandaryzowane zgodnie z rekomendacją Komisji DNA Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG) i wchodzą w skład bazy markerów Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych (ENFSI) oraz amerykańskiej bazy CODIS. Do obliczeń wartości dowodowej ekspertyzy wykorzystujemy oprogramowania komputerowe: DNAStat, Familias, LRmix oraz własne bazy danych, zawierające częstości występowania alleli badanych układów w populacji.
Na wyposażeniu pracowni znajduje się nowoczesna aparatura badawcza obejmu-jąca:  sekwenator kapilarny 3500 Genetic Analyzer, amplifikatory genetyczne, w tym 7500 Real-Time PCR System, młynek  kriogeniczny 6870 Freezer Mill, fluorymetr Qubit.

Obsługiwana jest ona przez odpowiednio przeszkoloną kadrę naukowo-badawczą. Wszystkie etapy analizy genetycznej wykonywane są na miejscu w Pracowni przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych o wieloletnim doświadczeniu badawczym w zakresie genetyki sądowej posiadających stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego, w tym specjalistę w zakresie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej oraz dwoje specjalistów  w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Sądowej.