Historia od roku akademickiego 2006/2007 do 2011/2012

Od początku roku akademickiego 2006/2007 kierownictwo Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej objął prof. Jarosław Berent, a p.o. kierownikiem Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego został - w jego miejsce - dr n. med. Andrzej Kozdraj. W roku 2007 doszło do powołania w ramach Katedry kolejnego zakładu - II Zakładu Prawa Medycznego, którego p.o. kierownikiem został dr n. med. Andrzej Kozdraj, a - w jego miejsce - p.o. kierownikiem Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego został prof. Stefan Szram. Taka sytuacja trwała do roku 2009, kiedy to w ramach reorganizacji Uniwersytetu Medycznego II Zakład Prawa Medycznego znalazł się jednak ostatecznie w ramach Katedry Nauk Humanistycznych. Od tego momentu w ramach Katedry Medycyny Sądowej istnieją znowu dwa zakłady - Zakład Medycyny Sądowej i Zakład Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego, kierowane odpowiednio przez prof. Jarosława Berenta i prof. Stefana Szrama.

Przez 3 lata pomiędzy grudniem 2005 r. a grudniem 2008 r., czyli w końcowym okresie kierowania Katedrą przez prof. Stefana Szrama i w początkowym okresie kierowania przez prof. Jarosława Berenta, budynek Katedry przy ul. Sędziowskiej 18a został poddany gruntownemu remontowi i rozbudowie. W ich wyniku całkowicie przebudowane zostało przyziemie (mieszczące prosekturę) i parter budynku (gdzie zlokalizowano sekretariat, gabinet badań, sale seminaryjne dla studentów, gabinety pracowników i pomieszczenia towarzyszące). Wszystkie nowe i wyremontowane pomieszczenia zostały od nowa umeblowane i wyposażone, co zdecydowanie polepszyło warunki pracy. We wrześniu i październiku 2012 odnowiono część pomieszczeń w przyziemiu i na parterze budynku. W chwili zakończenia roku akademickiego 2011/2012 na remont i rozbudowę oczekiwały jeszcze pomieszczenia pierwszego piętra a także konieczna była wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Plany budowlane dla tych czynności były już gotowe.

W okresie od początku roku akademickiego 2006/2007 do końca roku akademickiego 2011/2012 w Katedrze Medycyny Sądowej jedna osoba uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i jedna osoba stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał dr hab. n. med. Jarosław Berent (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 115-1-09 M.P.09.5.40). Stopień doktora habilitowanego uzyskała dr n. med. Renata Jacewicz na podstawie rozprawy: Badanie polimorfizmu DNA u osób po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy w aspekcie jego konsekwencji dla analiz z zakresu genetyki sądowej, Łódź 2009, ISBN 978-83-61058-8-2. Ponadto stopień naukowy doktora uzyskało dziesięć osób (promotorem w siedmiu pierwszych i dziesiątym był prof. Jarosław Berent, a w ósmym i dziewiątym prof. Stefan Szram):

1) mgr Katarzyna Bąbol-Pokora: Polimorfizm pojedynczych nukleotydów (SNP) i jego zastosowanie w identyfikacji osobniczej, wszczęty dnia 25.01.2005 r. obrona 16.05.2007 r. zatwierdzenie 22.05.2007 r. [studentka stacjonarnego Studium Doktoranckiego]

2) mgr Magdalena Konarzewska: Genetyczny polimorfizm krótkiej powtarzającej się sekwencji ludzkiego genomu - HUMHUU i jego wykorzystanie w kryminalistyce, wszczęty 18.10.2005 r. obrona 15.06.2007 r. zatwierdzenie 19.06.2007 r. [spoza Uniwersytetu Medycznego]

3) mgr Danuta Ulewicz: Badania molekularne nad 17 loci Y-STR w zróżnicowanych etnicznie grupach obywateli polskich, wszczęty 05.06.2007 r. obrona 14.12.2007 r. zatwierdzenie 18.12.2007 r. [spoza Uniwersytetu Medycznego]

4) mgr Ryszard Michalczak: Badania molekularne nad 10 loci STR w zróżnicowanych etnicznie grupach obywateli polskich, wszczęty 05.06.2007 r. obrona 14.05.2008 r. zatwierdzenie 20.05.2008 r. [spoza Uniwersytetu Medycznego]

5) mgr Maciej Jędrzejczyk: Polimorfizm markerów chromosomu X i jego zastosowanie w genetyce sądowej, wszczęty 23.01.2007 r. obrona 20.06.2008 r. zatwierdzenie 24.06.2008 r. [pracownik Uniwersytetu Medycznego]

6) lek. Leszek Żydek: Analiza przydatności wybranych metod oceny wieku kostnego w medycynie sądowej, wszczęty 24.10.2006 r. obrona 12.11.2008 r. zatwierdzenie 18.11.2008 r. [lekarz rezydent]

7) lek. Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska: Wdrożenie procesu izolacji DNA z materiału kostnego w Pracowni Genetyki Sądowej, wszczęty 15.04.2008 r. obrona 21.04.2010 r. zatwierdzenie 27.04.2010 r. [studentka stacjonarnego Studium Doktoranckiego]

8) lek. Anna Smędra-Kaźmirska: Doświadczalny efekt postrzału pociskami wystrzeliwanymi z urządzeń pneumatycznych o energii kinetycznej poniżej 17 J, wszczęty 07.10.2008 r. obrona 27.10.2010 r. zatwierdzenie 09.11.2010 r. [studentka stacjonarnego Studium Doktoranckiego].

9) mgr inż. Paweł Papierz: Badania porównawcze nad przydatnością równoczesnego oznaczania stężenia alkoholu etylowego we krwi, moczu i ciele szklistym gałki ocznej dla pośmiertnej diagnostyki stanu nietrzeźwości, wszczęty 20.06.2006 r. obrona 02.02.2011 r. zatwierdzenie 08.02.2011 r. [pracownik Uniwersytetu Medycznego]

10) lek. Maciej Kędzierski: Analiza prawidłowości przedszpitalnego postępowania medycznego na podstawie materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi, wszczęty 11.01.2011 r. obrona 25.01.2012 r. zatwierdzenie 14.02.2012 r. [student stacjonarnego Studium Doktoranckiego].

W chwili obecnej kolejnych 6 osób przygotowuje swe rozprawy doktorskie, zarówno jako studenci stacjonarnego (Agata Michalska) i niestacjonarnego Studium Doktoranckiego (Katarzyna Wochna, Tomasz Kułdo i Rafał Wojtkiewicz ), jak i jako doktoranci spoza Uniwersytetu Medycznego (Agata Jagiełło i Diana Mikiewicz-Syguła).

W okresie od początku roku akademickiego 2006/2007 do końca roku akademickiego 2011/2012 pięć osób zdało egzaminy i uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej: dr n. med. Łukasz Antoszczyk (18.11.2008, kierownik specjalizacji: dr n. med. Ewa Meissner), dr n. med. Maciej Barzdo (18.11.2008, kierownik specjalizacji: prof. Jarosław Berent), dr n. med. Beata Jankowska (22.04.2009, kierownik specjalizacji: prof. Jarosław Berent), dr n. med. Leszek Żydek (17.11.2009, rezydent od 30.04.2003 do 29.04.2008, kierownik specjalizacji: dr n. med. Ewa Meissner) i lek. Anna Bury (18.11.2010, rezydent od 04.04.2005 do 03.04.2010, kierownik specjalizacji: dr n. med. Ewa Meissner). Dodatkowo dwie osoby ukończyły już staż specjalizacyjny i przygotowują się do egzaminu: lek. Agata Michalska (kierownik specjalizacji: dr n. med. Agnieszka Paula Jurczyk) i dr n. med. Anna Smędra-Kaźmirska (kierownik specjalizacji: dr n. med. Maciej Barzdo). Ponadto w tym okresie dwie osoby zdały egzamin specjalizacyjny i uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej: prof. Jarosław Berent (05.05.2008) i dr hab. Renata Jacewicz (27.06.2011).

Na dzień 1 października 2012 r. cztery osoby mają otwartą specjalizację w dziedzinie medycyny sądowej. Są to: lek. Sebastian Krześniak (rezydent od 01.05.2008, kierownik specjalizacji: dr n. med. Agnieszka Paula Jurczyk), lek. Maciej Kędzierski (kierownik specjalizacji: dr n. med. Ewa Meissner), lek. Piotr Arkuszewski (rezydent od 03.01.2011, kierownik specjalizacji: dr n. med. Maciej Barzdo) i lek. Szymon Szustowski (rezydent od 21.11.2011, kierownik specjalizacji: dr n. med. Leszek Żydek). Ponadto dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora posiada otwartą specjalizację w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej (od 18.10.2010).