Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent

Prof. Berent jest kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od dnia 1 października 2006 r. Jest również profesorem zwyczajnym w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (1992). Doktoryzował się pod opieką prof. Danuty Miścickiej-Śliwki (1998), a habilitował pod opieką prof. Stefana Szrama (2004). Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w roku 2009. Jest specjalistą medycyny sądowej (1998) i laboratoryjnej toksykologii sądowej (2016). Ukończył studia podyplomowe Ekspertyza Wypadku Drogowego na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (2002). Był ekspertem Międzynarodowego Trybunału w Hadze ds. Byłej Jugosławii (1999-2002). Otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1997) i nagrodę Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi za całokształt osiągnięć badawczych (2002). Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sądowej (od 2007). Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (od 2007). Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych powołał go na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie medycyny sądowej (2007), a Minister Zdrowia na członka zespołów ekspertów przygotowujących program specjalizacji w dziedzinie medycyny sądowej (2009), laboratoryjnej diagnostyki sądowej (2010), laboratoryjnej toksykologii sądowej (2014) oraz laboratoryjnej genetyki sądowej (2014), a także umiejętności z orzecznictwa lekarskiego (2008). Był promotorem w 11 przewodach doktorskich. Jest autorem licznych publikacji z zakresu medycyny sądowej i opiniowania sądowo-lekarskiego oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, członkiem Rady Naukowej Medycyny Praktycznej, członkiem Rady Programowej Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego a także członkiem Naukowej Rady Redakcyjnej Problemów Kryminalistyki.