LISTA PROCEDUR, KTÓRE STUDENT POWINIEN OPANOWAĆ BY UZYSKAĆ ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU

1. BADANIE PODMIOTOWE
- wymienić części składowe wywiadu
- umiejętność zebrania wywiadu od chorego (symulacja)


2. BADANIE PRZEDMIOTOWE

KLATKA PIERSIOWA

NARZĄD ODDECHOWY
- zaznaczenie na fantomie okolic i linii orientacyjnych na klatce piersiowej
  a. od przodu
  b. od tyłu
- zbadać i ocenić drżenie piersiowe (ochotnik)
- umiejętność orientacyjnego opukiwania płuc (ochotnik)
- oznaczenie dolnych granic płuc i szczytów płuc (ochotnik)
- zaznaczyć orientacyjne punkty osłuchiwania płuc (fantom)
- umiejętność rozróżniania podstawowych szmerów oddechowych (symulacja komputerowa)

NARZĄD KRĄŻENIA
- zaznaczenie na fantomie rzutów zastawek serca na przednią ścianę klatki piersiowej
- wskazanie miejsc osłuchiwania zastawek serca (fantom)
- oznaczenie granic serca (fantom)
  a. duże
  b. małe
- interpretacja podstawowych tonów serca (symulacja komputerowa)

BADANIE TĘTNA
  a. cechy tętna - wymienić
  b. miejsce badania tętna na tętnicach obwodowych

CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI
  a. opisać zasady pomiaru
  b. interpretacja wartości ciśnienia tętniczego (opisać)

BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE (EKG)
- zasady podłączanie pacjenta – rozmieszczenie elektrod, (opisać, zademonstrować)
- praktyczna umiejętność zapisu EKG (ochotnik)
- interpretacja prawidłowej krzywej EKG (opisać)
- obliczanie częstość skurczów serca na podstawie wykresu EKG (opisać)
 

BADANIE BRZUCHA
- wymienić metody badania
- na co należy zwrócić uwagę podczas badania brzucha ?
- zaznaczyć na fantomie lub pacjencie symul. położenie
  a. wątroby
  b. śledziony
  c. trzustki
- wymienić cechy powiększonej wątroby
- kiedy występuje objaw Chełmońskiego ?
- wymienić szmery występujące podczas osłuchiwania brzucha
  a. fizjologia
  b. patologia
- objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i „ostrego brzucha” (opisać i zademonstrować)

BADANIE GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH (fantom)
- umiejętność przeprowadzenia prawidłowego wywiadu przy schorzeniach sutka
- badanie przedmiotowe sutka z uwzględnieniem najczęściej występujących patologii (rak sutka) symulacja na fantomach

BADANIE GINEKOLOGICZNE (fantom)
- zebranie wywiadu
- umiejętność wykonywania podstawowego badania ginekologicznego

BADANIE PER RECTUM (fantom)
- zbieranie wywiadu
- znajomość wskazań do wykonywania badania per rectum
- umiejętność przeprowadzenia prawidłowego badania per rectum
- najczęściej występujące zmiany patologiczne dostępne badaniu

CEWNIKOWANIE PĘCHERZA (fantom)
- zebranie wywiadu
- znajomość wskazań do wykonania cewnikowania
- umiejętność przeprowadzenia zabiegu cewnikowania
- odrębności w cewnikowaniu kobiet i mężczyzn (opisać)
- powikłania (opisać)


KANIULACJA NACZYŃ (fantomy)
- wskazania
- umiejętność prawidłowego wykonania zabiegu kaniulacji
• naczynia obwodowego
• żyła w dole łokciowym
- kaniulacja naczynia centralnego (żyła szyjna)

BADANIE OFTALMOSKOPOWE
- wskazania i przeciwwskazania (opisać)
- umiejętność prawidłowego wykonania przygotowania i wykonania badania oftalmoskopowego
- ocena prawidłowego dna oka (symulacja komputerowa)
- wymienić najczęstsze patologie mogące uwidocznić się w badaniu dna oka

BADANIE LARYNGOLOGICZNE (fantomy)
- przeprowadzenie wywiadu
- umiejętność przeprowadzenia badania otorynolaryngologicznego (ORL) z użyciem wziernika
• nos
• jama ustna i gardło
• ucho
- podstawowe zabiegi w laryngologii
• tamowanie krwawienia z nosa - tamponada
• umiejętność płukania ucha

SZYCIE RAN (fantomy)
- umiejętność wykonywania podstawowych czynności koniecznych do chirurgicznego zaopatrywania rany
• znajomość narzędzi
• umiejętność wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych
- umiejętność zakładania podstawowych szwów i ich usunięcia

WYWIAD LEKARSKI (programy komputerowe)
- podstawowe zasady komunikacji lekarz – pacjent
- pozytywne i negatywne normy kulturowe wpływające na prawidłowość komunikacji.
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- praktyczne umiejętności prawidłowego logicznego przeprowadzenia wywiadu

BADANIE NEUROLOGICZNE (pacjent symulowany)
- umiejętność przeprowadzenia neurologicznego badania podmiotowego oraz przedmiotowego;
- ocena na podstawie wywiadu charakteru zaburzeń kontaktu z chorym (zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy);
- ocena obecności objawów oponowych, objawów patologicznych oraz objawów ogniskowego uszkodzenia układu nerwowego;
- zróżnicowanie objawów uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i wskazanie najbardziej prawdopodobnego poziom uszkodzenia układu nerwowego;

MYŚLENIE KLINICZNE
- podstawowe pojęcia (definicje, opisy)
- metody
- weryfikacja

DESMURGIA
obwoje:
- śrubowy
- kolisty
- wężykowy
- żółwiowy zbieżny i rozbieżny
- bark kłosowy wstępujący, zstępujący
- Desoult
- dłoń: rękawiczka, pełny dłoni

JĘZYK MIGOWY
- stosowanie podstawowych znaków języka migowego (ok. 35 znaków)
- umiejętność zebrania krótkiego wywiadu od osoby niesłyszącej i niedosłyszącej oraz udzielania podstawowych informacji w zakresie ochrony zdrowia

BADANIE DERMATOLOGICZNE
- (szczegóły w przygotowaniu)