Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

DOKTORZY HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ROKU 2003

Profesor Victor Warren FAZIO
Profesor Antoni GABRYELEWICZ
Profesor Andrzej SZCZEKLIK


Profesor Victor Warren FAZIO

Profesor Victor Warren Fazio urodził się 2 lutego 1940 r. w Sydney w Australii. Od ponad 25 lat  jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Kolorektalnej i zastępcą dyrektora Instytutu Chirurgii w Cleveland, Ohio. Główne zainteresowania Profesora Fazio koncentrują się na chorobie Leśniowskiego-Crohn`a, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, raku jelita grubego, wytwarzaniu zbiorników jelitowych z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz polipowatości rodzinnej. Jest pionierem w zastosowaniu innowacyjnych technik chirurgicznych, które pozwoliły pacjentom na uniknięcie kolostomii.

Przez czytelników Good Housekeeping Magazine został ogłoszony jednym z najlepszych chirurgów dla kobiet, zajmującym się rakiem jelita, a przez American Health Magazine - jednym z najlepszych lekarzy w Ameryce. Poza tym w 1992roku,  otrzymał nagrodę Premier Physician Award, przyznawaną przez fundację The Crohn`& Colitis Fundation.
Pod jego kierownictwem wyniki leczenia chorób przewodu pokarmowego w Cleveland Clinic - w opinii U.S. News & World Report magazine`s - są lokowane na drugim miejscu w USA. W 2000 roku profesor Victor W. Fazio dostał nagrodę The Cleveland Master Clinician Award, przyznawaną jednemu z 1500 lekarzy. Jest pierwszym nagrodzonym lekarzem  Al And Norma Lerner Humanitarian Award (nagroda ta, jest największym zaszczytem otrzymanym przez Cleveland Clinic i jest nowoutworzoną nagrodą dla lekarzy, którzy są bezgranicznie oddani swojej pracy, pełni poświęcenia, wywierający swoją  pracą ogromny wpływ dla dobra ludzkości).
Profesor Fazio jest często zapraszanym wykładowcą na krajowe i międzynarodowe konferencje. Jest autorem ponad 500 doniesień naukowych, dotyczących tematyki kolorektalnej. Obecnie jest głównym badaczem międzynarodowego, wieloośrodkowego badania klinicznego na temat stosowania zbiorników jelitowych z jelita grubego, które wytwarza się po resekcji odbytnicy z powodu raka, aby poprawić czynność jelita grubego.
Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw lekarskich. Był prezydentem  American Bard of Colon and Recital Surgery oraz  American Socjety of Colon and Recital Surgeons.
Profesor Fazio jest członkiem komitetów redakcyjnych albo recenzentem ponad  40 naukowych czasopism, włączając w to: Archives of Surgery, British Journal of Surgery, Current Opinions In Gastroenterology, New England Journal of Medicine, Journal of the American College of Surgeons i Journal of Inflammatory Bowel Disease. Od 1996 roku jest redaktorem naczelnym najbardziej prestiżowego czasopisma   Diseases of the Colon and Rectum.
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi organizuje od roku 1995 - w cyklu dwuletnim - Międzynarodowe Sympozja Proktologiczne. Profesor Fazio, wraz z grupą swoich współpracowników, wziął udział w pierwszym Sympozjum i na każde następne deleguje swoich współpracowników na koszt Cleveland Clinic. We współpracy z ośrodkiem Profesora Fazio Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wykonała kilka badań naukowych, których rezultaty zostaną wkrótce opublikowane.

 

Profesor Antoni GABRYELEWICZ

Prof. dr hab. n.med. Antoni Gabryelewicz urodził się 16.07.1928 r. na Białostoczczyźnie. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1952 r. W tym też roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych w AM w Białymstoku, na etacie klinicznym. W roku 1970 został w uczelni Kierownikiem Kliniki Gastroenterologii. Stopień naukowy doktora n.medycznych uzyskał w  roku 1961, zaś doktora habilitowanego w 1968, a tytuł profesora w 1976 roku.

Zorganizował Klinikę, zadbał o jej wyposażenie w nowoczesny sprzęt endoskopowi oraz  skupił  wokół  siebie  grono  utalentowanych,  młodych pracowników, którzy uzyskali stopnie i tytuły naukowe. Skutecznie rozwijał pankreatologię doświadczalną. Profesor Antoni Gabryelewicz cieszy się - zarówno wśród pacjentów, jak i środowisku lekarskim - opinią wybitnego fachowca o nieskazitelnej etyce zawodowej.
Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora, odbył szereg kursów szkoleniowych, a mianowicie: roczny pobyt naukowy w New York Blood Center w Nowym Jorku oraz jako visiting professor w klinicznych ośrodkach w Helsinkach, Kanadzie, USA, Republice Federalnej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii.
Główne zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się wokół pankreatologii klinicznej i ostrego doświadczalnego zapalenia trzustki, zaburzeń hemostazy w zapaleniem trzustki, farmakologii klinicznej i endoskopii przewodu pokarmowego.
Jest autorem, bądź współautorem, ponad 260 publikacji, które ukazały się w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współredaktorem podręcznika "Choroby trzustki" oraz autorem kilku rozdziałów w innych podręcznikach. Jest redaktorem podręcznika zbiorowego "Gastroenerologia w praktyce". Ponadto jest członkiem zespołów redakcyjnych kilku czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.
W latach 1985-91   był   Prezesem   Polskiego   Towarzystwa Gastroenterologii, a przez wiele lat przewodniczył Oddziałowi Białostockiego Towarzystwa Gastroenterologii. W latach 1974-81 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku. Przez kilka kadencji był członkiem Senatu Uczelni.
Z inicjatywy prof. Gabryelewicza powstała Robocza Grupa Trzustkowa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, w której pracy biorą udział wybitni pankreatolodzy krajowi i zagraniczni.
Prof. Gabryelewicz jest  członkiem  honorowym m.in.: Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Słowackiego, Bohemosłowackiego im. J. E.  Purkyne oraz członkiem korespondentem ogólnoniemieckiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest promotorem 22 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych oraz opiekunem ośmiu habilitacji.
Za prace Naukowe prof. Gabryelewicz i Jego zespół, byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami naukowymi 1° Ministra Zdrowia i rektora AM. Spośród wielu odznaczeń profesor najbardziej ceni Odznakę za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia i Medal Edukacji Narodowej. Akademia Medyczna w Białymstoku (rok 1998) oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (rok 2002) nadały profesorowi Gabryelewiczowi godność Doktora Honoris Causa tych uczelni.

 

Profesor Andrzej SZCZEKLIK

Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik urodził się w 1938 r. w Krakowie. W tamtejszej Akademii Medycznej w 1961 r. uzyskał dyplom lekarza. Kształcenie podyplomowe kontynuował w  USA i w Szwecji. W 1963 r. podjął pracę w Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku asystenta a następnie zostal starszym asystentem i adiunktem.W 1966 r. doktoryzował się, a w 1969 r., habilitował z zakresu chorób wewnętrznych. W latach 1969-1971 profesor Andrzej Szczeklik był kierownikiem Laboratorium Enzymologii Klinicznej III Kliniki Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu. W 1972 r. został kierownikiem Kliniki Alergii i Immunologii AM w Krakowie, którą - jako kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych - kieruje do chwili obecnej.

Prof.dr hab. Andrzej Szczeklik pełnił także wiele funkcji. W latach 1981-1983 był Prorektorem ds. Nauki, w latach 1990-1993 Rektorem Akademii Medycznej w Krakowie, a od chwili powstania Collegium Medium - Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medium.
Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Szczeklika obejmują wiele dziedzin, m.in. pneumonologię, kardiologię, problemy krzepnięcia. Przez wiele lat, do stycznia 2002 r. prof.dr hab. Andrzej Szczeklik, był specjalistą krajowym w medycynie wewnętrznej. Uczynił bardzo dużo dla tej specjalności - między innymi, dzięki popularyzacji nowoczesnej medycyny w piśmie "Medycyna Praktyczna", którym kierował. Profesor jest autorem ok. 550 oryginalnych prac naukowych, publikowanych w większości w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ( Nature, Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Investigation, Blond, Circulation, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ), jest współautorem monografii oraz autorem rozdziałów w książkach międzynarodowych - publikowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii i Japonii. Jest promotorem 35 przewodów doktorskich oraz 14 habilitacji; pracę dydaktyczną realizował także będąc wykładowcą na uniwersytetach krajowych i zagranicznych.
    Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami i funkcjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi; m.in. otrzymał tytuł doktora honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
      Profesor Andrzej Szczeklik jest członkiem szeregu towarzystw naukowych, w tym członkiem rzeczywistym Papieskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk i wielu innych. Ma również znaczący udział w radach redakcyjnych wielu czasopism - np. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Alergologia et Immunopatologia i wielu innych.
      Profesor zajmuje jedną z najwyższych pozycji wśród współczesnych wybitnych polskich uczonych i cieszy się oczywistym uznaniem międzynarodowym. Zdaniem wielu uczonych stanowi najwyższy autorytet światowy w zakresie astmy aspirynowej, a skala międzynarodowego uznania, jakie zyskały mu prace w tym zakresie, znajduje niewiele podobnych przykładów w kręgu światowej pulmonologii i alergologii.
Związki prof. dr. hab. Andrzeja Szczeklika z, jeszcze łódzką Akademią Medyczną, datują się od połowy lat 70-tych, kiedy to nawiązał współpracę z Kliniką Pneumonologii i Alergologii w dziedzinie badań nad astmą z nadwrażliwością na aspirynę. Z jego inicjatywy Klinika Pneumonologii i Alergologii AM oraz Katedra Immunologii AM, jako jedyne polskie ośrodki naukowe, znalazły się w międzynarodowej sieci badań nad wrażliwością na aspirynę AIANE, finansowanej przez Unię Europejską.

Drukuj stronę